Informacyjny Serwis Policyjny

Rząd za usamodzielnieniem CBŚ

Zamieszczony Data publikacji 04.03.2014
4 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej Policji o zasięgu ogólnokrajowym – Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Jednostką będzie kierował Komendant CBŚP, który będzie podlegał Komendantowi Głównemu Policji.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że komendant CBŚP, jako organ Policji, będzie miał uprawnienia w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących wnioskowania o zastosowanie kontroli operacyjnej. Uprawnienia te są tożsame z niektórymi uprawnieniami posiadanymi przez Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji. Chodzi np. o prawo do zarządzania kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, kontrolowanego wręczania korzyści majątkowej, czy zarządzania przesyłki niejawnie nadzorowanej. Jako wyodrębniony podmiot w Policji, komendant otrzyma status podmiotu uprawnionego do korzystania z informacji kryminalnych, gromadzonych przez Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Wyposażenie komendanta CBŚP w uprawnienia do przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych usprawni przeprowadzanie akcji policyjnych wobec członków zorganizowanych grup przestępczych. Uprawnienia te będą nadal pozostawać pod kontrolą prokuratorsko-sądową. Komendant będzie także organem wykonawczym postanowień prokuratorskich o podjęciu ochrony, zgodnie ze zmianą zaproponowaną w ustawie o świadku koronnym.

Komendant CBŚP będzie miał uprawnienia wykonawcze dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej (obecnie należą do Komendanta Głównego Policji). Będzie mógł również występować do sądu z wnioskami o informacje dotyczące umów ubezpieczenia oraz informacje stanowiące tajemnicę bankową. Ma mieć możliwość występowania z wnioskami o udostępnienie informacji, dotyczących danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Zaproponowano, aby komendanta CBŚP powoływał i odwoływał minister spraw wewnętrznych. W projekcie zawarto przepisy dotyczące uprawnień kadrowych komendanta CBŚP w stosunku do funkcjonariuszy tego biura, w tym przenoszenia i delegowania policjanta pełniącego służbę w CBŚP na obszarze całego kraju, w celu np. wzmocnienia poszczególnych komórek w przypadkach bardziej skomplikowanych i długofalowych spraw.

Jedną z istotnych zmian jest wyraźne doprecyzowanie, że do zadań Policji należy fizyczne zwalczanie terroryzmu. Usankcjonuje to udział wyspecjalizowanych jednostek i komórek działających w ramach Policji w systemie ochrony antyterrorystycznej Polski.

Policja jest formacją, która posiada najbardziej rozbudowane i wyspecjalizowane siły przeznaczone do fizycznego zwalczania terroryzmu, działań minersko-pirotechnicznych, zatrzymań wysokiego ryzyka oraz wsparcia ochrony VIP. Chodzi o: Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP (posiada status specjalnej jednostki interwencyjnej UE), Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji oraz sekcje antyterrorystyczne komend wojewódzkich policji.

W celu poszukiwania osób zaginionych, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Policji będą przysługiwać uprawnienia do udostępniania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa, internet) oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Według projektu nowelizacji ustawy, Komendant Główny Policji będzie prowadził zbiór danych DNA. Będą w nim gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące osób zaginionych oraz dane osób, od których pobrano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości. Przyczyni się to do sprawniejszej weryfikacji i przeprowadzania sprawdzeń.

Źródło: CIR

 
powrót
drukuj