Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nagroda roczna - ustalenie wysokości (wyjaśnienie)

Zamieszczony Data publikacji 03.04.2014
Po publikacji artykułu „Nagroda roczna – ustalenie wysokości” (14 lutego 2014 r.) nasi Czytelnicy zwrócili się do nas z prośbą o wyjaśnienie interpretacji przepisów i rozwianie wątpliwości związanych z wyliczaniem policjantowi nagrody rocznej w sytuacji, gdy przebywa on na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim przewidzianym w art. 121a ustawy o Policji. Dziś publikujemy stanowisko Komendy Głównej Policji w tej sprawie.

25 czerwca 2013 r. Wydział Wydatków Osobowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji w związku z wątpliwościami dotyczącymi naliczania m. in. nagrody rocznej w przypadku, gdy świadczenie to przysługuje w okresie korzystania przez funkcjonariusza z urlopu rodzicielskiego, zwrócił się do Wydziału Pomocy Prawnej Gabinetu KGP o wydanie opinii prawnej w tym zakresie.

Opinia prawna wskazuje na dwa używane zwroty związane z uposażeniem policjantów – uposażenie zasadnicze i uposażenie.

Uposażenie zasadnicze uzależnione jest od grupy zaszeregowania stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Natomiast z treści art. 100 ustawy wynika, że uposażenie policjanta składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Wynika z tego, że ustawodawca co innego rozumie pod nazwą uposażenie zasadnicze, a co innego pod nazwą uposażenie policjanta. Uposażenie to faktyczne wynagrodzenie otrzymywane przez policjanta w danym miesiącu. Uposażenie zasadnicze to tylko część uposażenia bez stałych dodatków.

Zgodnie z art. 121 a ust. 2 ustawy o Policji miesięczne uposażenie policjanta w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim wynosi 60 proc. miesięcznego uposażenia lub – zgodnie z ust. 3 – 80 proc. miesięcznego uposażenia. Mowa jest tu o uposażeniu otrzymywanym faktycznie przez policjanta.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz treść art. 110 ustawy o Policji, który określa wysokość nagrody rocznej jako wysokość maksymalnie jednomiesięcznego uposażenia, zgodnie z opinią prawną przedstawioną przez Wydział Pomocy Prawnej Gabinetu KGP, do wyliczenia nagrody rocznej bierze się pod uwagę faktycznie obliczone i wypłacone na podstawie art. 121a ww. ustawy uposażenie.

***

Powyższe zasady obliczania i wypłacania nagrody rocznej dla policjantów przebywających na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub ojcowskim stosowane są we wszystkich jednostkach Policji.

 
powrót
drukuj