Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Jesteśmy bardziej zadowoleni z pracy!

Zamieszczony Data publikacji 03.04.2014
Wyniki tegorocznej edycji badania satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji wskazują, że prawie połowa policjantów i pracowników Policji (48,7 proc.) deklaruje duże zadowolenie z pracy, a dwóch na pięciu respondentów (41,3 proc.) określa je jako przeciętne. W porównaniu z ubiegłymi latami można zaobserwować stopniowy wzrost satysfakcji z pracy.

Badanie na przełomie grudnia 2013 roku i stycznia 2014 roku przeprowadził Wydział Analiz Gabinetu KGP. Zrealizowano je za pomocą ankiety elektronicznej, którą wypełniły 5563 osoby. Dzięki zastosowaniu kwotowego doboru próby, wyniki są reprezentatywne dla każdego garnizonu. W kwestionariuszu zawarto pytania dotyczące zadowolenia z pracy i czynników, które na nie wpływają, motywacji, komunikacji wewnętrznej, rozwoju zawodowego oraz zachorowalności wśród funkcjonariuszy.

Jak wskazują wyniki badania, zadowolenie jest głównie efektem stabilności zatrudnienia (80,8 proc). Nie bez znaczenia są również stałe warunki pracy (44,3 proc.) i dobre stosunki z kolegami (40,8 proc). Ponad jedna trzecia badanych za czynnik wpływający na satysfakcję uważa stosunkowo dobre wynagrodzenie (35,4 proc), a nieco ponad jedna czwarta (26,6 proc.) - dobre relacje z przełożonym.

Mówiąc o czynnikach wpływających na niezadowolenie z pracy, ankietowani wskazują przede wszystkim na nadmiar formalności, biurokrację (61,0 proc) oraz na stosunkowo słabe wynagrodzenie (50,0 proc). Do niezadowolenia przyczyniają się również ciągłe zmiany organizacyjne i zły system szkolenia — twierdzi tak niemal jedna trzecia badanych (po 30,6 proc). Brak satysfakcji z pracy wyjaśniany jest także złymi warunkami związanymi ze sprzętem i wyposażeniem (26,9 proc) oraz brakiem możliwości awansu (23,0 proc).

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosło niezadowolenie spowodowane wynagrodzeniem; rokrocznie wzrasta też liczba badanych wskazujących na brak możliwości awansu i zły system szkolenia. Zmalało natomiast poczucie niezadowolenia związane z niesprawiedliwym traktowaniem i zmianami organizacyjnymi.

Uczestnicy badania wypowiedzieli się również o warunkach pracy. Najlepiej ocenili warunki lokalowe (50,7 proc), możliwość korzystania z intranetu (45,8 proc.) oraz wyposażenie w środki łączności (45 proc.). Ponad jedna trzecia policjantów i pracowników Policji wysoko ocenia dostęp do internetu (37,3 proc.), wyposażenie stanowiska pracy (36,2 proc), wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie (35,4 proc.) oraz sprzęt transportowy (34,9 proc).

W porównaniu z latami ubiegłymi najbardziej wzrosło zadowolcnie z dostępu do intranetu oraz internetu, w opinii badanych poprawiły się także warunki lokalowe i wyposażenie w środki łączności. Można także zauważyć, że z roku na rok stopniowo spada zadowolenie z wyposażenia w sprzęt transportowy, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób oceniających pozytywnie wyposażenie stanowiska pracy oraz dostępność sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Większość funkcjonariuszy (72,1 proc.) wysoko oceniła dostępność do broni palnej i amunicji stosunkowo dobrze oceniane jest także wyposażenie w inne środki przymusu bezpośredniego (66,9 proc wysokich ocen). Zdecydowanie mniej pozytywnych ocen respondenci przyznają natomiast warunkom utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej (32,1 proc) oraz bazie i wyposażeniu strzelnicy do zajęć systematycznych wyszkolenia strzeleckiego (27,6 proc). Warto wskazać, że w tej ostatniej kwestii ponad połowa badanych (51,8 proc) deklaruje swoje niezadowolenie.

 

oprac. Agnieszka Brzeźniak i Klaudyna Szankin
Wydział Analiz KGP

 

Źródło: Rośnie zadowolenie z pracy, "Policja 997", nr 4 (109), kwiecień 2014 r., s. 17.

 
powrót
drukuj