Informacyjny Serwis Policyjny

Otwarty konkurs tematyczny „MŁODZIEŻ i POLICJA” w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży

Zamieszczony Data publikacji 21.07.2016
 • logo światowych dni młodzieży

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie organizuje otwarty konkurs tematyczny pn. „MŁODZIEŻ i POLICJA”, którego przedmiotem będą fotografie, dokumentujące przebieg wydarzenia w kontekście pracy Policji.

 

Po wyłonieniu zwycięskich i wyróżnionych prac, zostaną one opublikowane w kalendarzu małopolskiej Policji na rok 2017.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w KRAKOWIE pn. „MŁODZIEŻ i POLICJA”.

I. Organizator oraz przedmiot konkursu

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na fotografię związaną tematycznie z przebiegiem Światowych Dni Młodzieży.


II. Uczestnicy konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.
 • Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie indywidualnie.
 • Konkurs ma charakter otwarty.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w określonym terminie fotografii w wersji elektronicznej, zgodnej z wymaganiami określonymi w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także kadry kierowniczej małopolskiej Policji.

 

IV. Wymagania jakie powinna spełniać propozycja konkursowa

 • Przedmiotem propozycji konkursowej ma być fotografia, w której najistotniejszą rolę odgrywa udokumentowanie przebiegu Światowych Dni Młodzieży w województwie małopolskim w kontekście pracy Policji.
 • Propozycja powinna zostać dostarczona wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Z konkursu wyłączone zostają prace wcześniej publikowane oraz prace stanowiące przedmiot jakiejkolwiek umowy wydawniczej.
 • Na konkurs można nadesłać maksymalnie trzy prace.
   

V. Sposób i terminy składania prac konkursowych

 • Prace konkursowe z dopiskiem w temacie emaila „Konkurs MŁODZIEŻ i POLICJA”, należy dostarczyć na adres e-mail:  newsletterkwp@malopolska.policja.gov.pl
 • Nieprzekraczalny termin dostarczenia propozycji konkursowych upływa w dniu 15 września 2016 roku.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje na temat autora fotografii, tj. imię i nazwisko, jak również nr telefonu i krótki opis zawartości fotografii (miejsca jej powstania). Ponadto praca powinna być opisana nazwiskiem autora, a w przypadku nadesłania większej ilości prac także numerem porządkowym.

VI. Ocena prac

 • Oceny prac oraz wyboru fotografii, które zostaną zakwalifikowane do finału, dokona Komisja Konkursowa.
 • Ostateczna decyzja o przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca należy do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

VII. Nagrody

 • Przyznana zostanie jedna nagroda główna. Ponadto mogą być przyznane wyróżnienia.
 • Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie zwycięskiej pracy w kalendarzu małopolskiej Policji na rok 2017.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich i wyróżnionych prac (z podaniem imienia i nazwiska autora) w wyżej wspomnianym kalendarzu, na co autor fotografii wyraża zgodę.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania projektu w przypadku, gdy zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jego realizację.

VIII. Ogłoszenie wyników

 • Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 września 2016 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora oraz na łamach elektronicznego newslettera Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 • Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wyniku indywidualnie.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach.

IX. Prawa autorskie

 • Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do eksploatacji i rozporządzania w całości prawami autorskimi do projektu.
 • Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 • Przekazanie prac do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne korzystanie z utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
 • Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora wskutek utraty lub ograniczenia praw określonych powyżej zgodnie z oświadczeniami Uczestnika konkursu i zwalnia Organizatora z obowiązku naprawienia szkód i wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich, zobowiązując się jednocześnie do pełnego uregulowania tych należności zamiast Organizatora.

X. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
 • Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są pod adresem: newsletterkwp@malopolska.policja.gov.pl

 

Źródło: KWP Kraków

powrót
drukuj