Informacyjny Serwis Policyjny

„Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”

Zamieszczony Data publikacji 20.10.2016

Pomiędzy 19 a 21 października 2016 r. w Łodzi odbywa się konferencja krajowa, której tematem przewodnim są zmiany przepisów i procedur w zakresie SIS II, a także praktyczne aspekty stosowania zapisów art. 36 Decyzji ws. SIS II przez uprawnione podmioty krajowe.

Podczas tego specjalistycznego seminarium przedstawione zostaną przykłady współpracy dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej,  z wykorzystaniem kanałów wymiany informacji SIS/SIRENE, EUROPOL i INTERPOL przez przedstawicieli jednostek terenowych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej oraz Straży Granicznej.

W/w przedsięwzięcie organizowane jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Konferencja została uroczyście otwarta 20 października 2016 r. przez Pana mł. insp. Tomasza Olczyka,  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wśród 60 zaproszonych gości konferencji są przedstawiciele służb i organów będących Użytkownikami SIS II, tj. m. in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych Policji, szkół Policji, Biur KGP.

Celem organizatorów spotkania jest przedstawienie, przybliżenie oraz wyjaśnienie uczestnikom konferencji problematyki związanej z wykorzystywaniem dostępnych kanałów wymiany informacji, z podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, w tym art. 36 Decyzji ws. SIS II do zapobiegania i zwalczania terroryzmu, również zjawiska tzw. zagranicznych bojowników oraz szczególnie poważnych przestępstw tzw. "serious crime".

Dlatego też podczas konferencji zostaną przedstawione procedury wprowadzania przez Policję, SG, ABW oraz Służbę Celną wpisów do SIS II z art. 36 Dec. ws. SIS II – zasady, jakość danych, statystyki.

Dodatkowo omówione zostaną kwestie problematyczne w zakresie wymiany informacji pomiędzy jednostkami terenowymi Policji a innymi służbami/Państwami Członkowskimi, z uwzględnieniem doświadczeń nabytych podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży oraz Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, jako nowe narzędzie w walce z zagrożeniem terrorystycznym

Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele zaproszonych instytucji, tj. m. in. ABW, SG, SC, Biur KGP (Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji) oraz KMP w Świnoujściu, którzy są ekspertami w powyżej wskazanej tematyce.

Kolejna konferencja (krajowa), organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Krakowie 16 – 18 listopada 2016 r.

Źródło: KWP Łódź

 

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: www.norwaygrants.org

  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • konferencja „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
 
powrót
drukuj