Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą.
 

NAZWA STANOWISKA: ekspert (stanowisko policyjne)

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

CEL STANOWISKA PRACY:

Realizacji zadań i czynności dotyczących przeciwdziałania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej w szczególności w obszarze oszustw w podatku od towarów i usług, prania pieniędzy, akcyzy oraz obrotu gospodarczego.

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1. Identyfikowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie ujawniania przyczyn i uwarunkowań występowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;

2. Rozpoznawanie, analizowanie i ocenianie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą, identyfikowanie najpoważniejszych zagrożeń i wskazywanie kierunków działań w zakresie ich zwalczania;

3. Współdziałanie w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego komórek właściwych do walki z przestępczością gospodarczą;

4. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy z resortowymi i pozaresortowymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej;

5. Sporządzanie okresowych zestawień statystycznych i analizowanie efektów zwalczania przestępczości gospodarczej na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji;

6. Udzielanie wsparcia i bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji właściwym do zwalczania przestępczości gospodarczej w realizacji poszczególnych przedsięwzięć w niezbędnym zakresie;

7. Utrzymywanie bieżącej współpracy z policjami innych państw w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, wg właściwości wydziału;

8. Udział w pracach grup eksperckich funkcjonujących w ramach EUROPOLU i INTERPOLU;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. wykształcenie wyższe magisterskie – ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, politologiczne lub pokrewne i 8 lat stażu służby w Policji,

2. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

3. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

4. umiejętność pracy zespołowej/współpracy,

5. umiejętność myślenia analitycznego,

6. umiejętność samodzielnego działania i dostosowania działań do szybko zmieniających się warunków i sytuacji,

7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

1. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

2. doświadczenie w zakresie pracy operacyjnej i dochodzeniowo–śledczej w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w obszarze oszustw w podatku od towarów i usług, prania pieniędzy, akcyzy oraz obrotu gospodarczego,

3. umiejętność myślenia strategicznego,

4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

5. umiejętność planowania i organizowania pracy,

6. dyspozycyjność,

7. prawo jazd kat. B,

 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:

9 grupa zaszeregowania z mnożnikiem 2,05 kwoty bazowej
 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
 

nadkom. Paweł Wróbel

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Biura Kryminalnego

Komendy Głównej Policji

tel. 72-133-54

 

podkom. Marta Krakowian

Radca Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Biura Kryminalnego

Komendy Głównej Policji

tel. 72-128-15

 

powrót
drukuj