Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów

na stanowisko eksperta w Wydziale Kontroli Ogólnopolicyjnej

 

NAZWA STANOWISKA: ekspert (stanowisko policyjne) - 2 etaty
 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
 

CEL STANOWISKA PRACY:

przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli oraz czynności służbowych podejmowanych w zakresie wyjaśniania wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Policji pozostających w merytorycznym zainteresowaniu Kierownictwa Policji i Biura Kontroli KGP.


GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. prowadzenie czynności analitycznych zmierzających do przygotowania kontroli, w tym opracowanie analizy przedkontrolnej i programu kontroli;

 2. przeprowadzanie kontroli w podmiotach kontrolowanych lub uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych, a także kierowanie zespołem kontrolnym w okolicznościach uzasadnionych charakterem sprawy lub przedmiotem kontrolowanego zagadnienia;

 3. zbieranie dowodów, ustalanie zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli;

 4. dokumentowanie czynności kontrolnych, w tym sporządzanie sprawozdań, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych;

 5. w przypadku kierowania zespołami kontrolnymi, reprezentowanie zespołu w kontaktach z kierownictwem kontrolowanej jednostki Policji, w tym m.in. omawianie wyników kontroli;

 6. monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w zastępstwie kierownika zespołu kontrolnego lub jako kierownik zespołu;

 7. udział w kontrolach przeprowadzanych przez inne wydziały Biura Kontroli albo komórki organizacyjne KGP;

 8. udział w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne;

 9. pełnienie dyżurów w ramach obsługi wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, zgodnie z wymogami określonymi we właściwej decyzji Dyrektora Biura Kontroli KGP;

 10. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

 11. przygotowywanie do archiwizacji akt kontroli oraz innych materiałów z wykonywanych czynności służbowych;

 12. udział w szkoleniach organizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;

 13. podnoszenie własnych kwalifikacji ogólnych i zawodowych;

 14. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, analiz oraz sprawozdań;

 15. udzielanie informacji i wsparcia komórkom organizacyjnym KGP oraz jednostkom organizacyjnym Policji w sprawach pozostających w zakresie działania wydziału;

 16. przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie czynności służbowych w sprawach pozostających w zainteresowaniu wydziału;

 17. opiniowanie projektów aktów prawnych i regulacji wewnętrznych KGP, w zakresie merytorycznej właściwości wydziału;

 18. w związku z realizacją czynności służbowych wykorzystywanie systemów informatycznych funkcjonujących w Policji zgodnie, z wydanymi w tym zakresie uprawnieniami;

 19. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • pełna dyspozycyjność,

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym,

 • wyższe kwalifikacje zawodowe (kurs oficerski WSPol. w Szczytnie),

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

 • umiejętność stosowania obowiązujących przepisów,

 • posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętność jej stosowania,

 • umiejętność pracy zespołowej i współpracy,

 • umiejętność komunikacji,

 • rzetelność i terminowość,

 • samodzielność i inicjatywa.


WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • wykształcenie wyższe w zakresie: organizacji i zarządzania, prawa, administracji publicznej, kontroli i audytu,

 • doświadczenie w zakresie pracy prewencyjnej (służba patrolowa, służba dyżurna, służba w ruchu drogowym) lub w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołów kontrolnych oraz audytowych,

 • dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (Word, Excel, PowerPoint),

 • znajomość obsługi policyjnych systemów informatycznych (SWD, SWOP, SESPOL, KSIP),

 • mile widziane doświadczenie w pracy kontrolerskiej.

Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury policjantów o stażu służby powyżej 12 lat.
 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:

 • 9 grupa zaszeregowania z mnożnikiem 2,05 kwoty bazowej (dodatek służbowy, dodatek kontrolerski).
   

MOŻLIWE FORMY PRZENIESIENIA: na raport lub z urzędu.


ETAPY REKRUTACJI:

 • przesyłanie CV kandydatów wraz z listem motywacyjnym na adres: bkontroli.wko@policja.gov.pl do dnia 29.06.2018 r.,
 • analiza przesłanych CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami,
 • przeprowadzenie dalszych etapów zgodnie z „Procedurą Doboru Funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Kontroli KGP”,
 • delegowanie do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli KGP w celu oceny kandydata.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

mł. insp. Piotr Rzeźniczak

Naczelnik

Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

Biura Kontroli

Komendy Głównej Policji

tel. 72-140-05

lub 72-131-79 (sekretariat wydziału)

 

 

powrót
drukuj