Informacyjny Serwis Policyjny

Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Białorusi

Uprzejmie informujmy, że Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w związku z planowaną na przełomie 2018/2019 roku rotacją na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Białorusi, przystąpił do przeprowadzenia procedury konkursowej na wymienione stanowisko.

Kryteria niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat do objęcia stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Białorusi:

 • oficer Policji;
   
 • co najmniej 10 letni staż służby w Policji (na dzień składania raportu);
   
 • znajomość w mowie i piśmie:
  - języka rosyjskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie B1;
  lub
  - języka angielskiego na poziomie C1 i języka rosyjskiego na poziomie B1;
   
 • bardzo dobry stan zdrowia.

 

Dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie wynikające ze służby w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji w służbie kryminalnej lub śledczej;
   
 • wiedza i doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję;
   
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji;
   
 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesyłać drogą służbową w terminie określonym przez komórki kadrowe właściwych KWP, SP oraz Biur KGP.

Postępowanie kwalifikacyjne, które wstępnie zaplanowano na sierpień 2018 r., obejmować będzie trzy etapy:

 • egzamin znajomości języków obcych:
  - 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka rosyjskiego;
  - 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka angielskiego;
  - egzamin ustny;
   
 • 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej;
   
 • rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu o następujące kryteria:
  - doświadczenie służbowe oraz wiedza merytoryczna;
  - doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
  - postawa, motywacja;
  - umiejętności interpersonalne i komunikacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów.

powrót
drukuj