Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Dyrektor Biura Kryminalnego KGP

poszukuje kandydata na stanowisko:

eksperta Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia


Liczba etatów:

 • 1.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa.

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie i koordynowanie wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji i innymi uprawnionymi podmiotami krajowymi a odpowiednimi organami oraz Biurami Odzyskiwania Mienia państw członkowskich UE w zakresie ujawniania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem;

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją przez Policję zadań w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem;

 • udział w opracowywaniu i sporządzaniu okresowych lub doraźnych analiz problematyki związanej z ujawnianiem, identyfikacją, zajmowaniem i zabezpieczaniem mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;

 • organizowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z krajowymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia, w szczególności z podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego;

 • opracowywanie materiałów w zakresie metodyki i taktyki ujawniania, identyfikacji, zajmowania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem; prowadzenie „zbioru dobrych praktyk” oraz upowszechnianie rozwiązań w tym zakresie na potrzeby jednostek Policji i innych uprawnionych podmiotów krajowych;

 • współdziałanie w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego policjantów zajmujących się ujawnianiem i identyfikacją mienia oraz uczestniczenie w procesie opiniowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego
  w tym zakresie;

 • udział w opracowywaniu propozycji zmian w przepisach prawa regulujących problematykę dotyczącą ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;

 • prowadzenie współpracy międzynarodowej, w szczególności współorganizowanie i uczestniczenie w projektach i szkoleniach dotyczących ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem oraz w zakresie działalności sieci CARIN i innych podobnych inicjatyw międzynarodowych;

 • uczestniczenie w pracach krajowych i zagranicznych grup zadaniowych, zespołów i komisji w zakresie realizowanych zadań;

 • uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i seminariach związanych z realizowanymi zadaniami.

 

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby:

 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. 2008, nr 37 poz. 211).

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 lat służby w służbie kryminalnej (śledczej),

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2),

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, KSIP).

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

 • zdolność do modyfikacji metod pracy stosownie do zmieniających się wymagań i przepisów,

 • umiejętności: pracy w zespole, komunikowania się, organizacji pracy własnej, analizy, przewidywania, szybkiego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Inne informacje:

 • Oferty (CV + list motywacyjny) prosimy przesyłać pocztą e-mail na adres:
  jacek.sztandar@policja.gov.pl

 • Termin składania ofert: 19.10.2018 r.

 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

powrót
drukuj