Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Biurze Ruchu Drogowego KGP

Biuro Ruchu Drogowego KGP poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta w Wydziale Opiniodawczo-Analitycznym.

 

STANOWISKO: ekspert (stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Wydział Opiniodawczo-Analityczny;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Inicjowanie działań legislacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz analizowanie aktów prawnych związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem potrzeb dokonania zmian;

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

  1. Prowadzenie bieżącej analizy aktów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz egzekwowania naruszeń prawa w celu: identyfikacji przepisów wymagających dokonania zmian w prawie, wskazywania rozwiązań dostosowujących polskie przepisy do przepisów obowiązujących w UE, wskazywania rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi oraz oczekiwaniami policjantów ruchu drogowego,

  2. Uczestniczenie w pracach zespołów legislacyjnych, komisji i podkomisji parlamentarnych, w celu zapewnienia pomocy eksperckiej w zakresie ruchu drogowego dla przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych, a także opiniowanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie konsultacji z komórkami organizacyjnymi KGP, jednostkami Policji i innymi instytucjami, w tym zakresie,

  3. Przygotowywanie stanowisk Biura Ruchu Drogowego KGP w zakresie zagadnień ruchu drogowego powodujących problemy z właściwą interpretacją przepisów, w tym również w związku z zapytaniem poszczególnych Wydziałów Ruchu Drogowego Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji,

  4. Rozpatrywanie skarg, wniosków i innych wystąpień oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, w tym wypracowywanie stanowisk, wykładni obowiązujących przepisów w sprawach dot. problematyki ruchu drogowego;

WYMAGANIA FORMALNE: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (DZ. U. poz. 857, z późn. zm.);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  1. bardzo dobra znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami oraz związanych z nimi aktów wykonawczych,

  2. doświadczenie w pracy w pionie ruchu drogowego,

  3. zdolności analityczne,

  4. umiejętność pracy w grupie,

  5. uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

WYMAGANIA DODATKOWE: wykształcenie wyższe prawnicze, znajomość problematyki prawnej ruchu drogowego, 5 lat doświadczenia zawodowego.

Oferty spełniające wymogi formalne (zawierające informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: brd@policja.gov.pl.


 

powrót
drukuj