Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY

w Sekcji Telekomunikacji

Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 6 grupie zaszeregowania

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Główne obowiązki:

 • wykonywanie prac administracyjnych, utrzymaniowych oraz eksploatacyjnych systemów łączności rządowej, resortowej, rejestracji treści korespondencji, systemu taryfikacyjnego, systemu zarządzania i nadzoru,

 • opracowywanie dokumentacji technicznej wymagań, jakie muszą spełniać modernizowane lub budowane w Policji systemy IT,

 • udział w pracach zespołów projektowych systemów teleinformatycznych w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,

 • udział w komisjach i zespołach przetargowych oraz komisjach i zespołach ds. odbioru przedmiotu zamówienia dotyczących projektów teleinformatycznych w zakresie właściwości Wydziału,

 • realizowanie zakupów w trybie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej wartości progowej,

 • udział w sporządzaniu planu rzeczowego wydziału i komórek organizacyjnych Policji,

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zawartych umów na dostawy sprzętu i usług,

 • prowadzenie prac, w tym koncepcyjnych, związanych z rozbudową i modernizacją eksploatowanych urządzeń i systemów teleinformatycznych,

 • udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ),

 • prowadzenie pojazdu służbowego zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy,

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • znajomość standardów, technologii i rozwiązań sprzętowych VOIP, ISDN, central telefonicznych,

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,

 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • komunikatywność,

 • umiejętność analizowania,

 • zdolności organizacyjne,

 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagania pożądane:

 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe z zakresu IT,

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków.

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: arkadiusz.zoladek@policja.gov.pl lub andrzej.pastuszka@policja.gov.pl.

 

powrót
drukuj