Informacyjny Serwis Policyjny

Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

NACZELNIK

Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 11 grupie zaszeregowania

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz kontrola zadań realizowanych przez policjantów i pracowników podległego Wydziału,

 • składanie okresowych i doraźnych meldunków/sprawozdań o stanie realizacji zadań Dyrektorowi i/lub kierunkowemu Zastępcy Dyrektora Biura,

 • potwierdzanie na dokumentach księgowych wykonanie zadań zrealizowanych na podstawie zawartych umów/porozumień/zleceń/zamówień zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału,

 • nadzór nad poprawnym merytorycznie, zgodnym z przepisami, terminowym i kompletnym wykonywaniem zadań służbowych przez podległy wydział,

 • zapewnienie w ramach powierzonego zakresu kompetencji kompleksowych rozwiązań problemów wynikających z zadań wydziału,

 • współpraca z innymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi KGP i jednostkami Policji w niezbędnym zakresie wynikająca z realizowanych zadań,

 • koordynacja współpracy merytorycznej z komórkami łączności i informatyki terenowych jednostek Policji w ramach powierzonego zakresu zadań,

 • reprezentowanie Biura w trakcie wykonywania zadań służbowych realizowanych poza biurem w kraju i zagranicą, które powierzył Dyrektor lub jego przełożeni,

 • dbanie o właściwy dobór i rozwój zawodowy funkcjonariuszy i pracowników podległego wydziału zapewniający pełne, poprawne i efektywne wykonywanie zadań służbowych,

 • opracowywanie kompletnych i prawidłowych zakresów obowiązków dla podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,

 • skuteczne, poprawne i terminowe wykonywanie poleceń służbowych kierunkowego Zastępcy Dyrektora Biura i/lub Dyrektora Biura,

 • nadzór nad prawidłowym użytkowaniem mienia stanowiącego wyposażenie podległego wydziału,

 • nadzór i koordynowanie spraw osobowo-kadrowych podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym: dostęp do informacji niejawnych, BHP, urlopy, zwolnienia lekarskie, obiegówki,

 • opiniowanie podległych policjantów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

 • ocenianie podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w podległym wydziale oraz bezzwłoczne informowanie przełożonych o nieprawidłowościach w tym zakresie.

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • umiejętność kierowania,

 • samodzielność,

 • umiejętność organizowania pracy zespołu,

 • umiejętność planowania,

 • umiejętność koordynowania,

 • umiejętność nadzorowania,

 • umiejętność oceniania,

 • umiejętność egzekwowania,

 • umiejętność analizowania,

 • umiejętność szybkiego działania,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność podejmowania decyzji,

 • umiejętność negocjacji.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie w zakresie organizacji i zarządzania lub zarządzania zasobami ludzkimi albo o kierunku teleinformatycznym,

 • min. 7 - letni staż służby w Policji,

 • min. 2 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań wchodzących w zakres czynności nadzorowanych na tym stanowisku,

 • umiejętność pracy koncepcyjnej,

 • umiejętności redakcyjne.

 

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: sylwester.wawerek@policja.gov.pl izabella.blachnio@policja.gov.pl.

 

powrót
drukuj