Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych KGP - Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP poszukuje kandydata na stanowisko policyjne - eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych KGP.

Cel stanowiska - realizacja działań w zakresie nadzoru i zapewniania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznego Policji, w tym wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego KGP.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie),

 • co najmniej 5-letni staż służby.

W zakresie wymagań pożądanych:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności związanej z informatyką lub telekomunikacją,

 • posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętność jej wykorzystania w służbie,

 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne, w przypadku niższej klauzuli PB, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli ŚT.

 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych Unii Europejskiej o klauzuli Secret UE – w przypadku braku PB, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli Secret UE,

 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli NATO Secret – w przypadku braku PB, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli NATO Secret,

 • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, w przypadku braku uzupełnienie szkolenia w DBTI ABW,

 • posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętność jej wykorzystania w służbie,

 • minimum 2 lata służby związanej z informatyką lub telekomunikacją,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 • samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,

 • umiejętność współpracy w zespole,

Zakres zadań podstawowych, wynikających z karty opisu stanowiska służby:

 1. Uczestnictwo w wykonywaniu zadań w zakresie przygotowania dokumentacji organizacyjno- technicznej, określającej zasady informacji w systemach teleinformatycznych,

 2. Realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemach teleinformatycznych eksploatowanych w KGP,

 3. Uczestnictwo w wykonywaniu kontroli niejawnych systemów teleinformatycznych i zbiorów danych osobowych, zgodnie z ustawami o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych,

 4. Realizacja zadań w pracach komisji przetargowych związanych z wdrażaniem nowych funkcjonalności w systemach teleinformatycznych Policji,

 5. Wykonywanie analizy ryzyka systemów teleinformatycznych w celu określenia stanu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,

 6. Współudział w prowadzeniu szkoleń z zakresu zasad ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i danych osobowych,

 7. Współudział w opracowywaniu wytycznych i zaleceń dot. ochrony systemów teleinformatycznych,

 8. Współudział w tworzeniu i opiniowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów niejawnych Policji,

 9. Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” i aktów wykonawczych, wskazanych przez administratora bezpieczeństwa informacji: współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 10. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Komendzie Głównej Policji, w szczególności przez: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz opracowywanie sprawozdania, nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentacji, wydawanie opinii w tym zakresie.

Oferty kandydatów zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesy rekrutacji (zgodnie z ustawą ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) proszę przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych BBI KGP na adres: ireneusz.choloniewski@policja.gov.pl z dopiskiem "oferta pracy WBTiODO BBI KGP" do dnia 31 stycznia 2019 r. Więcej informacji pod nr tel. 72 123-77.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

powrót
drukuj