Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Zakładzie Ogólnozawodowym - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

 

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

 

 

NAZWA STANOWISKA

 

 

specjalista

 

 

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY

BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 

 

Grupa zaszeregowania - 6

 

Mnożnik kwoty bazowej – 1,75

 

Minimalna kwota dodatku służbowego – 450 zł

 

NAZWA KOMÓRKI

DYDAKTYCZNEJ

 

Zakład Ogólnozawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS STANOWISKA

 

 

Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie określonym programem szkolenia zawodowego podstawowego w szczególności z zakresu:

- historii Policji,

- etyki zawodowej i praw człowieka,

- problematyki oddziaływania antykorupcyjnego,

- udzielania informacji środkom masowego przekazu,

- psychologicznych aspektów przesłuchania świadka,

- dyskryminacji i przestępstw z nienawiści,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- patologii społecznych,

- pomocy ofiarom po zdarzeniach traumatycznych,

- technik kontroli stresu.

 

Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie określonym programami kursów specjalistycznych
w szczególności z zakresu:

- komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- wykrywania kłamstwa,

- profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej,

- udzielania informacji środkom masowego przekazu przez rzecznika /oficera prasowego,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zarządzania zasobami ludzkimi,

- adaptacji zawodowej,

- sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA,

KWALIFIKACJI

ZAWODOWYCH
I STAŻU SŁUŻBY

 

 

Wykształcenie: średnie.

Kwalifikacje zawodowe: podstawowe.

Staż służby: 5 lat.

 

 

Wykształcenie: wyższe

Kwalifikacje zawodowe: podstawowe.

Staż służby: 3 lata.

 

 

 

 

 

WYMAGANIA

DODATKOWE

 

 

Pożądane:

  • staż służby w Policji 10 lat,

  • mgr psychologii,

  • przygotowanie pedagogiczne,

  • doświadczenie w pracy w komórce realizującej zadania z zakresu prewencji kryminalnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kontaktów z mediami,

  • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (angielskiego, niemieckiego),

  • umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

CV ze zdjęciem oraz ze szczegółowym przebiegiem służby proszę przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście.

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

31 marzec 2018 r.

 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 360 (Zakład Ogólnozawodowy),

7437 393 (Wydział Kadr),

faks służbowy – 7437 399,

tel. miejski – 59 8417 360 (Zakład Ogólnozawodowy),

59 8417 393 (Wydział Kadr),

faks miejski – 59 8417 399.

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

 

DATA DODANIA OFERTY

 

 

5 stycznia 2018 r.

powrót
drukuj