Informacyjny Serwis Policyjny

Kierownik sekcji w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku kierownika sekcji w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

§ 1.

 

 1. Ogłoszenie w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku kierownika sekcji w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (kierownik sekcji w 9 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 2,15 kwoty bazowej) skierowane jest do funkcjonariuszy:

 1. pełniących służbę w Policji;

 2. spełniających wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

 1. Pożądane jest również posiadanie:

  1. wykształcenia wyższego z zakresu prawa, administracji, zarządzania lub kierunków technicznych;

  2. doświadczenia na stanowisku w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach gospodarki materiałowo-technicznej, a także na stanowisku kierowniczym;

  3. bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska;

  4. komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista;

  5. kreatywność w znajdowaniu nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji pracy sekcji, funkcjonowania obiektów i umiejętności analityczne.

 

 

§ 2.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać CV i list motywacyjny.

 

§ 3.

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku kierownika sekcji w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej (wynikający z karty opisu stanowiska służby) jest następujący:

 

 1. nadzór nad zaopatrywaniem Zakładu Kynologii Policyjnej w środki materiałowo-techniczne i sprzęt specjalistyczny;

 2. nadzór nad zapewnieniem wyżywienia słuchaczom, uczestnikom przedsięwzięć organizowanych w obiektach Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Sułkowicach, policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w tym obiektach oraz psom służbowym tresowanym w Zakładzie Kynologii Policyjnej, a także prowadzeniem gospodarki żywnościowej w tym zakresie;

 3. nadzór nad zapewnieniem warunków socjalno-bytowych słuchaczom oraz uczestnikom przedsięwzięć organizowanych w obiektach Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Sułkowicach;

 4. nadzór nad zapewnieniem porządku, czystości oraz estetyki na terenie i w obiektach Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Sułkowicach;

 5. nadzór nad bieżącym utrzymywaniem w stałej sprawności technicznej zasobów Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Sułkowicach;

 6. nadzór nad prowadzeniem gospodarki transportowej oraz zapewnieniem obsługi transportowej komórek organizacyjnych w Sułkowicach;

 7. planowanie i organizowanie pracy sekcji;

 8. motywowanie i ocenianie pracowników;

 9. nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań;

 10. zapewnienie sprawnej komunikacji w sekcji;

 11. utrzymywanie porządku w procesie pracy;

 12. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;

 13. nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 4.

 

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać osobiście do Naczelnika Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji lub listownie na adres: Naczelnik Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, z dopiskiem „Dobór na stanowisko kierownika sekcji w SAG ZKP”, lub na e-mail: kadry@csp.edu.plw terminie do dnia – 31 października 2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące służby na stanowisku kierownika sekcji w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Zakładu Kynologii Policyjnej można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15, pod numerem telefonu (22) 605-32-02.

 

powrót
drukuj