Informacyjny Serwis Policyjny

Młodszy wykładowca w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

młodszy wykładowca

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

Grupa zaszeregowania - 7

Mnożnik kwoty bazowej – 1,80

Minimalna kwota dodatku służbowego – 500 zł

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Zakład Służby Kryminalnej

OPIS STANOWISKA

Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie określonym programami szkolenia i doskonalenia zawodowego w szczególności z zakresu:

- zabezpieczenia i kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia,

- wybranych zagadnień z zakresu pracy operacyjnej,

- materialnego i procesowego prawa karnego,

- materialnego i procesowego prawa wykroczeń,

- wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego,

- postępowania w sprawach nieletnich.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja).

Kwalifikacje zawodowe podstawowe

Staż służby: minimum 10 lat

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja).

Kwalifikacje zawodowe wyższe

Staż służby: minimum 8 lat

WYMAGANIA DODATKOWE

Pożądane:

- ukończone kursy specjalistyczne: dochodzeniowo-śledczy, operacyjno - rozpoznawczy, dla oskarżycieli publicznych.

- przygotowanie pedagogiczne,

- znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (angielskiego, niemieckiego),

- umiejętność pracy w zespole

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby i oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru/rekrutacji w Szkole Policji w Słupsku” można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

14 marca 2019 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 260, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 260, 59 8417 393

faks miejski – 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

14 grudnia 2018 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Administratorem danych osobowych o kandydatach do służby w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Policji w Słupsku można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.

Dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do służby w Szkole Policji w Słupsku. Dane osobowe kandydatów będą niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane w Szkole Policji w Słupsku nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych.

powrót
drukuj