Informacyjny Serwis Policyjny

Profesor w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla cywilnych nauczycieli akademickich

Nazwa stanowiska

PROFESOR

Jednostka organizacyjna

Zakład Cyberbezpieczeństwa

Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Termin składania oferty

do dnia 31 lipca 2019 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opis stanowiska

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym na kierunku informatyka w specjalności informatyka w bezpieczeństwie,

 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.

Wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego,

 • wiedza i doświadczenie zawodowe związane z realizacją zagadnień z zakresu informatyki.

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski),

 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,

 • umiejętność pracy w zespole.

Składanie dokumentów

– list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol;

 • curriculum vitae (informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz o publikacjach);

oświadczenie o treści: Zostałam (em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon miejski

(89) 621 57 26

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

specjalista Działu Kadr

Anna Wołosz

Data dodania oferty

30 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO, jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z kodeksem pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu.

powrót
drukuj