Informacyjny Serwis Policyjny

Młodszy wykładowca w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

młodszy wykładowca

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

Grupa zaszeregowania – 7

Mnożnik kwoty bazowej – 2,141

Minimalna kwota dodatku służbowego – 500 zł

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego

OPIS STANOWISKA

Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie określonym programami szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych, m.in.:

 • legitymowanie osób;

 • przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej;

 • zatrzymanie osoby;

 • dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku;

 • pełnienie służby patrolowej;

 • pełnienie służby konwojowej i ochronnej w PDOZ;

 • pełnienie służby na drogach;

 • wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego;

 • kontrola uczestników ruchu drogowego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie wyższe;

 • kwalifikacje zawodowe – podstawowe;

 • staż służby – 5 lat;

 • wykształcenie średnie;

 • kwalifikacje zawodowe – podstawowe;

 • staż służby –15 lat;

WYMAGANIA DODATKOWE

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub prawnicze;

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w komórce realizującej zadania w zakresie prewencji lub ruchu drogowego;

 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowania;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność;

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, lub rosyjskiego na poziomie co najmniej podstawowym.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby
i oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru/rekrutacji w Szkole Policji w Słupsku” można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, bez wskazania stanowiska, do którego kandydat aplikuje, umieszczane na wirtualnych dyskach zewnętrznych, a także przesłane po terminie – NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

6 września 2019 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 240, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 240, 59 8417 393

faks miejski – 59 8417 399

spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

6 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Administratorem danych osobowych o kandydatach do służby w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Policji w Słupsku można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.

Dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko policyjne w Szkole Policji w Słupsku. Dane osobowe kandydatów będą niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na stanowisko policyjne wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane w Szkole Policji w Słupsku nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych.

powrót
drukuj