Informacyjny Serwis Policyjny

Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii

Zamieszczony Data publikacji 04.01.2019

Uprzejmie informujemy, że Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w związku z planowaną w sierpniu 2019 roku rotacją na stanowisku drugiego oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, przystąpił do przeprowadzenia procedury konkursowej na wymienione stanowisko.

Kryteria niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat do objęcia stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii:

– oficer Policji;

– co najmniej 10 letni staż służby w Policji (na dzień składania raportu);

– znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2;

– bardzo dobry stan zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

– doświadczenie wynikające ze służby w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji w służbie kryminalnej lub śledczej;

– wiedza i doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję;

– pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji;

– doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesyłać drogą służbową w terminie określonym przez komórki kadrowe właściwych KWP, SP oraz Biur KGP.

Postępowanie kwalifikacyjne, które wstępnie zaplanowano na przełom lutego i marca 2019 r., obejmować będzie trzy etapy:

– egzamin znajomości języków obcych:

• 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka angielskiego;

• egzamin ustny;

– 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej (dopuszczalne jest przeprowadzenie testu w języku angielskim);

– rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu o następujące kryteria:

• doświadczenie służbowe oraz wiedza merytoryczna;

• doświadczenie we współpracy międzynarodowej;

• postawa, motywacja;

• umiejętności interpersonalne i komunikacja.


Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów.

Kandydaci są zobowiązani dołączyć do raportu nw. dokumenty:

– CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia);

– CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia);

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

– kopie poświadczeń bezpieczeństwa oraz certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego.


Wzory CV oraz oświadczenia można pobrać ze strony http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania?page=0

Oficerowie Policji nie posiadający dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego, w toku dalszej procedury, mogą zostać skierowani na egzamin językowy organizowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 
powrót
drukuj