Informacyjny Serwis Policyjny

Nabór na kurs specjalistyczny dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych poza granicami kraju – edycja angielskojęzyczna 2019 (tzw. „kurs UN”).

Zamieszczony Data publikacji 22.05.2019

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystąpił do realizacji czynności związanych z wyselekcjonowaniem grupy kandydatów na kurs specjalistyczny dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych poza granicami kraju – edycja angielskojęzyczna 2019 (tzw. „kurs UN”).

Wybranie odpowiedniej grupy ekspertów policyjnych pozwoli na skierowanie w rejon misji funkcjonariuszy właściwie reprezentujących polską Policję, zapewniając jednocześnie wywiązywanie się z zobowiązań międzynarodowych.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z selekcją na ww. kurs powinni spełniać następujące kryteria:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom „B2”),

  • minimum osiem lat stażu pracy w Policji (stan na dzień składania raportu),

  • prawo jazdy kat. „B” z minimum dwuletnim doświadczeniem,

  • bardzo dobry stan zdrowia.

Egzamin kwalifikujący obejmować będzie:

  • test z języka angielskiego (ustny i pisemny),

  • sprawdzian umiejętności kierowania samochodem osobowym,

  • ocenę zdolności interpersonalnych i motywacji.

Policjanci zainteresowani udziałem w ww. postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Do egzaminu dopuszczeni zostaną wszyscy policjanci, którzy spełnią warunki formalne. Natomiast przy kierowaniu na kurs pierwszeństwo będą mieli funkcjonariusze, którzy uzyskali poparcie przełożonych oraz najwyższe oceny podczas przedmiotowego postępowania.

 

 
Tagi: kurs
powrót
drukuj