Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji a Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji: 21.06.2017

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen.bryg. Tomasz Połuch podpisali porozumienie ws. zasad współdziałania obu służb. Porozumienie dotyczy szerokiego frontu wspólnych działań od bieżącej wymiany informacji aż do działań antyterrorystycznych.

Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania zadań ustawowych Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Komendant Główny Policji organizują współdziałanie Żandarmerii Wojskowej i Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przy zachowaniu priorytetów własnych.

Na mocy porozumienia współdziałanie obu służb obejmować będzie:

  • działania prewencyjne: a w szczególności zapobieganie przestępczości i występowaniu zjawisk patologicznych, organizowanie wspólnych patroli w rejonach zagrożonych a także podczas zgromadzeń, imprez masowych oraz organizowanie kontroli ruchu drogowego i pilotowanie pojazdów,
  • czynności operacyjno–rozpoznawcze: a w szczególności wymianę informacji dotyczących usiłowania i dokonywania przestępstw i wykroczeń, prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się,  wymianę informacji dotyczących rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa oraz wzajemną pomoc w stosowaniu środków i metod pracy operacyjnej,
  • czynności dochodzeniowo-śledcze: a w szczególności zabezpieczenie miejsc przestępstw i wykroczeń, wykrywanie sprawców przestępstw, wzajemną pomoc przy wykonywaniu czynności w zakresie przesłuchiwania podejrzanych i świadków, wykonywania oględzin, przeszukania, zatrzymania rzeczy, osoby oraz korzystanie z pomocy i opinii biegłych a także specjalistycznego sprzętu laboratorium kryminalistycznego,
  • czynności ochronnych w stosunku do osób uprawnionych: a w szczególności wymianę informacji o prognozowanych i występujących zagrożeniach, udzielanie pomocy w zakresie pilotowania kolumn i pojazdów, korzystanie z będących w dyspozycji obu stron sił i środków do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych,
  • działań antyterrorystycznych: a w szczególności prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową na obszarach lub w obiektach podległych MON, wymianę informacji o zagrożeniach oraz podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
  • przedsięwzięć szkoleniowych: a w szczególności korzystanie z bazy szkoleniowej i usług dydaktycznych, wymianę doświadczeń i materiałów szkoleniowych, realizacją odpłatnego żywienia policjantów i żołnierzy w obiektach zaopatrzenia żywnościowego będących w dyspozycji Stron,
  • organizację łączności: z wykorzystaniem posiadanych środków łączności oraz udostępnianiem sprzętu i kanałów radiowych,
  • bieżącej wymiany informacji dotyczących: dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy i pracowników wojska, organizacji uroczystości z udziałem wojska, przegrupowania żołnierzy i sprzętu wojskowego, zagrożeń dla jednostek i instytucji wojskowych w także wizyt wojskowych delegacji krajowych i zagranicznych.

Porozumienie pozwala również na powoływanie wspólnych grup i zespołów zadaniowych , a w ramach współdziałania w zależności od potrzeb strony umożliwiają wzajemne korzystanie z pomieszczeń służbowych, sprzętu technicznego, laboratoryjnego, dostępnych środków transportu, a także psów służbowych z ich przewodnikami.

(KGP)