Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat ze spotkania Komendanta Głównego Policji z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dniu 7 lipca 2010 roku

Zamieszczony Data publikacji 09.07.2010
W dniu 7 lipca 2010 roku Komendant Główny Policji - gen. insp. Andrzej Matejuk spotkał się z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów - Antonim Dudą. W spotkaniu uczestniczył mł. insp. Jan Gaładyk - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z przekazanymi Komendantowi Głównemu Policji w dniu 1 lipca 2010 roku żądaniami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyjętymi w uchwałach Zarządu Głównego nr 88 i 89 z 29 czerwca 2010 roku.

Komendant Główny Policji oświadczył, że nie podziela opinii Zarządu Głównego o złamaniu zasad przyjętych w punkcie 2 komunikatu z 7 kwietnia 2010 roku. Poinformował Przewodniczącego, że w obecnych warunkach faktycznych i prawnych nie ma możliwości zrealizowania żądań NSZZ Policjantów. Komendant Główny Policji wyjaśnił, że wszystkie środki przewidziane w budżecie Policji na wydatki rzeczowe i osobowe w tym w szczególności fundusz płac oraz fundusz nagród i zapomóg /łącznie ze środkami z niepełnego zatrudnienia/ pozostają w dyspozycji komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Policji, którzy samodzielnie decydują o poziomie realizacji tych funduszy, uwzględniając potrzeby podległych jednostek i zachowując uprawnienia organizacji związkowych. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Antoni Duda oświadczył, że ze względu na negatywne doświadczenia z 2009 roku, NSZZ Policjantów nie może odstąpić od żądań wyartykułowanych w piśmie skierowanym do Komendanta Głównego Policji i cyt. uchwałach. Przewodniczący poinformował Komendanta Głównego Policji, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją rozwiązań prawnych przyjętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

W związku z tym uzgodniono, że stosownie do wymogów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zostaną podjęte następujące działania:

  1. Komendant Główny Policji zarejestruje spór zbiorowy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.
  2. Komendant Główny Policji i Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów powołają zespoły negocjacyjne, które w ustalonym wspólnie terminie podejmą rokowania.
  3. Rokowania zostaną zakończone sprawozdaniem wskazującym zakres sporu który może zostać zakończony porozumieniem oraz katalog spraw w których występują różnice stanowisk pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, których nie można wyeliminować w procedurze sporu zbiorowego.
  4. Sprawozdanie zostanie przedstawione do akceptacji Komendanta Głównego Policji i Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
  5. Na podstawie sprawozdania zostaną ustalone warunki do rozwiązania sporu zbiorowego i sporządzenia dokumentów kończących procedurę rokowań.
  6. Komunikat zostanie upowszechniony na stronach internetowych Komendy Głównej Policji i Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

 

 
powrót
drukuj