Ocena predyspozycji kandydatów ubiegających się o udział w misjach pokojowych na lata 2021/2022.

Data publikacji: 16.12.2020

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2021/2022.

Funkcjonariusze zainteresowani służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów, powinni spełniać następujące kryteria:

1.  Wymagania formalne:

a. udział w jednym ze szkoleń:

  • krajowym kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. „kurs UN”;
  • kursie przygotowującym do realizacji zadań służbowych w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz udział w rotacji;
  • międzynarodowym kursie przygotowującym do udziału w misjach pokojowych (np. EUPST, EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP);

b. bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2);
c. minimum 8 lat stażu służby w Policji na dzień składania raportu;
d. prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4);
e. pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby;
f. bardzo dobry stan zdrowia (weryfikacja stanu zdrowia zostanie przeprowadzona po zakwalifikowaniu funkcjonariusza na misję Unii Europejskiej lub misję Organizacji Narodów Zjednoczonych, bezpośrednio przed delegowaniem).

2.  Warunki dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

a. doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych;
b. unormowana sytuacja osobista/rodzinna;
c. znajomość innych języków obcych;
d. pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich;
e. wykształcenie wyższe;
f. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE, NATO.

Raporty policjantów (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, winny być kierowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez komórki właściwe w sprawach kadrowych. Raporty winny wpłynąć do WMZiOŁ BMWP KGP do dnia 15 stycznia 2021 r., do raportów należy dołączyć CV w formacie Europass.

Do oceny predyspozycji dopuszczeni zostaną wszyscy policjanci, którzy spełnią warunki formalne. Pierwszeństwo przy kierowaniu na misje zagraniczne będą mieli funkcjonariusze, którzy uzyskali poparcie przełożonych oraz najwyższe oceny podczas przedmiotowego postępowania.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, w przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w Komendzie Głównej Policji, przeprowadzenie oceny predyspozycji kandydatów odbędzie się prawdopodobnie w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatorów policyjnych. Dokładny termin postępowania kwalifikacyjnego zostanie przekazany odrębnym pismem, z odpowiednim wyprzedzeniem.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będzie m.in. znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, wiedza z zakresu znajomości misji, w których bierze udział polska Policja, struktury i zasady funkcjonowania aktualnych misji UE, ONZ oraz zadania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Ponadto funkcjonariusze Policji w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie psychologicznej przez psychologa Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest asp. szt. Krzysztof Szymański – specjalista WMZiOŁ BMWP KGP, tel. 72 152 52.