Ocena predyspozycji kandydatów ubiegających się o udział w misjach pokojowych na lata 2021/2022

Data publikacji: 27.04.2021

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2021/2022.

Funkcjonariusze zainteresowani służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów, powinni spełniać następujące kryteria:

1.  Wymagania formalne:

a) udział w jednym ze szkoleń:

  • krajowym kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. kurs UN;
  • kursie przygotowującym do realizacji zadań służbowych w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz udział w rotacji;
  • międzynarodowym kursie przygotowującym do udziału w misjach pokojowych (np. EUPST, EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP);

b) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2);
c) minimum 8 lat stażu służby w Policji na dzień składania raportu;
d) prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4);
e) pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby;
f) bardzo dobry stan zdrowia (weryfikacja stanu zdrowia zostanie przeprowadzona po zakwalifikowaniu funkcjonariusza na misję Unii Europejskiej lub misję Organizacji Narodów Zjednoczonych, bezpośrednio przed delegowaniem).

2.  Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych;
b) unormowana sytuacja osobista/rodzinna;
c) znajomość innych języków obcych;
d) pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich;
e) wykształcenie wyższe;
f) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE, NATO.

Raporty policjantów, zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, winny być kierowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez komórki właściwe w sprawach kadrowych. Dokumenty winny wpłynąć do BMWP KGP do dnia 16 maja 2021 r., do raportów kandydaci powinni dołączyć CV w formacie Europass.

Do oceny predyspozycji dopuszczeni zostaną policjanci, którzy spełnią wymagania formalne, uzyskają zgodę przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz powrócili do kraju z delegowania do kontyngentu policyjnego nie później, niż w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Przeprowadzenie postępowania związanego z oceną predyspozycji planowane jest na dzień 28 maja 2021 r. w Komendzie Głównej Policji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w KGP ze względu na sytuację epidemiczną ocena predyspozycji kandydatów odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatorów policyjnych.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będzie m.in. znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, wiedza z zakresu znajomości misji, w których bierze udział polska Policja, struktury i zasady funkcjonowania aktualnych misji UE, ONZ oraz zadania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Ponadto funkcjonariusze Policji w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie psychologicznej przez psychologa Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest asp. szt. Krzysztof Szymański – specjalista WMZiOŁ BMWP KGP, tel. 72 152 52.