Dobór na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XXXIV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie (EULEX)

Data publikacji: 21.03.2022

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP ponownie przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XXXIV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Planowany termin delegowania Jednostki do Kosowa to wrzesień 2022 roku.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • minimum 8 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1”,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa, w szczególności w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od dwóch lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryterium dodatkowe:

 • doświadczenie w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji z doboru do składu XXXIV zmiany JSPP wyłączeni zostali policjanci, którzy byli delegowani do Kosowa w ramach XXXI i XXXII zmiany Jednostki.

Postępowanie będzie przebiegało w dwóch etapach:

ETAP I

Kandydaci mają obowiązek złożyć raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Raport składa się z zachowaniem drogi służbowej, podlega on zaopiniowaniu przez przełożonych i powinien zawierać własnoręczne podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją (załącznik nr 2) o warunkach pełnienia służby w jednostce, a także zgodę na rejestrowanie rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie postępowania (załącznik nr 3).

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP

Do raportów powinny zostać dołączone niżej wymienione informacje dotyczące kandydata:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie – wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystane ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.
 • rozmowy dyscyplinujące, w stosunku do których nie upłynął termin usunięcia notatki z akt osobowych kandydata,
 • informację o toczących się postępowaniach dyscyplinarnych, karnych oraz karach, które nie uległy zatarciu,
 • wynik rozmowy z psychologiem.

Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona we właściwych, ze względu na miejsce pełnienia służby kandydatów, jednostkach organizacyjnych Policji. Ostateczny wynik rozmowy: „pozytywny/negatywny” psycholog dokumentuje w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§29 pkt 32 lit. 3 Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP nr 18 poz. 135 z późn. zm.). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni wszyscy policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy z psychologiem. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę kandydaci, którzy uzyskali zgodę przełożonych.

ETAP II

Realizowany będzie przez zespół powołany decyzją Komendanta Głównego. Postępowanie dla kandydatów zostanie przeprowadzone w Komendzie Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Data etapu II zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Etap drugi obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B1”),
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 maja 2021 roku w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów, Dz. Urz. KGP z 2021 r. poz. 35),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji, rozmowy kwalifikacyjne będą nagrywane – o czym należy poinformować kandydatów. 

(BMW KGP)

Pliki do pobrania