Kurs specjalistyczny przygotowujący do pełnienia służby w charakterze oficera łącznikowego Policji w 2023 r.

Data publikacji: 31.08.2022

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystąpił do realizacji czynności związanych z wytypowaniem grupy funkcjonariuszy na kurs specjalistyczny przygotowujący do pełnienia służby w charakterze oficera łącznikowego Policji, który planowany jest w 2023 r.

Podjęte działania pozwolą na utworzenie rezerwy merytorycznie przygotowanych kandydatów, którzy
po zdaniu egzaminu końcowego oraz akceptacji Zastępcy Komendanta Głównego Policji mogliby przystępować do konkursów na stanowiska oficerów łącznikowych Policji.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z selekcją na wyżej wymieniony kurs powinni spełniać następujące kryteria:

-     oficer Policji,

-     doświadczenie w służbie kryminalnej oraz śledczej,

-     doświadczenie we współpracy międzynarodowej (udział w szkoleniach, konferencjach,  przedsięwzięciach     

       międzynarodowych),

-     pozytywna opinia w miejscu pracy,

Egzamin kwalifikujący obejmować będzie:

-sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom „B2”) przeprowadzone przez lektora  WSPol,

-rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu współpracy międzynarodowej Policji
w zakresie: znajomości sieci oficerów łącznikowych policji, głównych kierunków przestępczości międzynarodowej, podstawowych kanałów wymiany informacji,

- sprawdzenie umiejętności interpersonalnych oraz weryfikację postawy i motywacji kandydata.

Policjanci zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
z zachowaniem drogi służbowej.

Celem poszerzenia kręgu kandydatów do procedury kwalifikacyjnej zaproszeni zostaną również funkcjonariusze,   którzy   nie    uzyskają  poparcia   przełożonych   właściwych   do   spraw   osobowych.

Termin wpływu raportów do Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP: 20 września 2022 r.