Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Jest projekt zmian rozporządzenia dotyczącego zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych

Zamieszczony Data publikacji 23.03.2011
Standaryzacja uprawnień przysługujących policjantom i pracownikom zatrudnionym w kontyngentach, ułatwienia w zakresie pozyskania fachowców posiadających specjalistyczne kwalifikacje (lekarzy, pielęgniarzy, informatyków) oraz możliwość korzystania z rezerwy osobowej, jaką będą mogli stanowić emeryci policyjni posiadający bogate doświadczenie zawodowe – to główne założenia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Jak napisano w uzasadnieniu, proponowana nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. z 2003 Nr 110,poz.1042) wynika z potrzeb pozyskiwania pracowników z uprawnieniami szczególnie poszukiwanymi jak np. lekarza, pielęgniarza oraz korzystania z rezerwy osobowej, jaką będą mogli stanowić emeryci policyjni posiadający bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza jego granicami pełniąc służbę w misjach pokojowych. Proponowane zmiany przyczynią się również do standaryzacji uprawnień przysługujących policjantom i pracownikom zatrudnionym w kontyngentach.

Jak się okazuje, największym problemem jest zabezpieczenie zespołu medycznego Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Głównym powodem jest znikoma liczba lekarzy i pielęgniarzy posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, pełniących służbę w Policji. Podobna sytuacja dotyczy również pozostałych stanowisk logistycznych, a w świetle tendencji ucywilniania etatów policyjnych w pionach logistycznych Policji, problem doboru specjalistów z zakresu informatyki czy łączności będzie się pogłębiał.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania daje możliwość włączenia do składu kontyngentu pracownika pod warunkiem wyrażenia przez kandydata pisemnej zgody (urlop bezpłatny), o której mowa w art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Natomiast w części rozporządzenia, dotyczącej wynagradzania pracowników cywilnych występują dwa przypadki. Pierwszy, to wynagrodzenie dla pracownika cywilnego zatrudnionego w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, które wynosi 800 zł. Tak niska kwota powoduje, że przepis ten pozostaje martwy, gdyż konkurencyjność tego wynagrodzenia na rynku pracy jest znikoma. Drugi przypadek, to wynagrodzenie dla pracownika cywilnego zatrudnionego w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w 5 akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, którego wysokość i warunki określa umowa o pracę, czyli de facto może ono być o wiele wyższe niż w przypadku pierwszym.

W związku z tym, że od 1992 r. polska Policja zaangażowana jest w operacjach organizacji międzynarodowych tylko w ramach kontyngentów policyjnych wydzielonych do udziału w misjach pokojowych priorytetem jest stworzenie konkurencyjnych warunków płacowych dla ewentualnych kandydatów – pracowników cywilnych do udziału w misjach pokojowych.

Dlatego też w projekcie nowelizacji rozporządzenia wnosi się o przyznanie wynagrodzenia miesięcznego, dla pracownika cywilnego zatrudnionego w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, w wysokości ustalonego mnożnika kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Proponowane rozwiązanie jest spójne z przysługującym świadczeniem tj. ryczałtem z tytułu zatrudnienia w kontyngencie policyjnym, którego wysokość jest równowartością kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej. Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, że pracownicy zatrudniani na takich samych stanowiskach w różnych kontyngentach misji pokojowych będą wynagradzani w tej samej wysokości. Tej gwarancji nie daje przepis regulujący zasadę przyznawania uposażenia pracownikom cywilnym zatrudnianym w ramach kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej. Ponadto uposażenie w proponowanych wysokościach może być konkurencyjne na rynku pracy w pozyskiwaniu osób ze ściśle określonymi uprawnieniami zawodowymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji przez Policję zadań w obszarze operacji pokojowych.

Pliki do pobrania

 
Tagi: prawo
powrót
drukuj