Informacyjny Serwis Policyjny

Poszukiwani kandydaci na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XX rotacji w Kosowie

Zamieszczony Data publikacji 06.06.2011
Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji przeprowadzi dobór policjantów do składu osobowego XX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. Celem postępowania jest wyłonienie dowódcy jednostki i jego zastępcy, którzy włączeni zostaną w skład zespołu oceniającego predyspozycje policjantów do JSPP.

Kandydat wyrażający akces objęcia któregoś z wyżej wymienionych stanowisk dowódczych powinien złożyć raport do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej. W raporcie należy zawrzeć informację na temat przebiegu służby w kraju oraz poza granicami państwa.

Kryteria, jakie powinien spełniać kandydat:

  • Na stanowisko dowódcy – posiadać stopień służbowy minimum podinspektora, natomiast na stanowisko zastępcy dowódcy – minimum nadkomisarza
  • Doświadczenie w służbie poza granicami państwa
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Wskazane doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Raporty należy przesłać do BMWP do dnia 5 sierpnia 2011 r.

 
powrót
drukuj