Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Oficer Łącznikowy na Ukrainie - oferta pracy

Zamieszczony Data publikacji 13.03.2012
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji poszukuje kandydata do pracy w charakterze Oficera Łącznikowego na Ukrainie.

Liczba etatów:

Miejsce wykonywania pracy:
Ambasada RP w Kijowie

Główne obowiązki:

 • utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, w szczególności: służbą do walki ze zorganizowaną przestępczością, do walki z przestępczością kryminalną, do walki z przestępczością ekonomiczną, służbą dochodzeniowo-śledczą, a także z krajowym biurem Interpolu, krajową jednostką Europolu, Biurem SIRENE i innymi oficerami łącznikowymi,
 • wymiana informacji służących zapobieganiu i zwalczaniu najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i ekonomicznych,
 • wskazywanie kierunków rozwoju współpracy policyjnej między krajem wysyłającym i krajem przyjmującym,
 • analiza prawna przepisów dotyczących instytucji porządku prawnego w kraju przyjmującym,
 • wspomaganie i realizacja szczególnie istotnych zleceń kierowniczych przez obie współpracujące policje,
 • wymiana informacji dotyczących prewencji i ruchu drogowego,
 • wymiana informacji dotyczących działania innych pionów Policji służących umacnianiu wzajemnej współpracy,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z umów i porozumień zawartych pomiędzy obydwoma państwami, a dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej.

Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Wymagania niezbędne:

 • starszy oficer policji,
 • co najmniej 10 letni staż w Policji,
 • biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka rosyjskiego,
 • znajomość języka ukraińskiego (w stopniu umożliwiającym komunikację),
 • doświadczenie wynikające ze współpracy z krajami Europy Wschodniej,
 • znajomość zasad międzynarodowej współpracy Policji,
 • poświadczenie bezpieczeństwa „ściśle tajne”,
 • dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych;
 • staż na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Inne informacje:
Osoba wyznaczona na stanowisko oficera łącznikowego jest delegowana do pełnienia służby poza granicami kraju na podstawie odrębnych przepisów. Podpisuje umowę o pracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Korzysta nieodpłatnie z pomieszczenia biurowego oraz mieszkania służbowego, zgodnie z przepisami resortu spraw zagranicznych. Oficer łącznikowy Policji dysponuje samochodem służbowym oraz wyposażeniem teleinformatycznym. Okres delegowania wynosi 4 lata z możliwością przedłużenia o 1 rok. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może w każdym momencie odwołać oficera łącznikowego Policji do kraju.
Pełne informacje nt. instytucji oficera łącznikowego odnaleźć można odnaleźć pod linkiem:
http://info.policja.pl/portal/inf/1000/52161/Oficerowie_lacznikowi_Policji.html

Raporty funkcjonariuszy zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji należy przesłać z zachowaniem drogi służbowej do dnia 30 marca 2012 r. do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP (nr fax 127 79) lub na adres e-mail: e.rudka@policja.gov.pl.

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami

 
powrót
drukuj