Porozumienie między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Data publikacji: 04.03.2014

W poniedziałek 3 marca br. między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego zawarte zostało porozumienie w sprawie współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej.

Strony porozumienia wyrażają wolę i chęć współpracy w takich obszarach, jak:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • pomoc funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych  i dydaktycznych,
  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla biegłych z zakresu kryminalistyki,
  • organizowanie konferencji, seminariów, kursów,
  • wymiana pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy w celu poznania i uczestniczenia w życiu obydwu jednostek,
  • wymiana doświadczeń na temat procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w SKW i CLKP,
  • rozwój naukowy funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników obu jednostek,
  • wypożyczanie specjalistycznych urządzeń i materiałów na cele prowadzonych wspólnie badań oraz działalności badawczo-rozwojowej i szkoleniowej,
  • oraz innych, niewymienionych, na podstawie wzajemnych ustaleń.