Związkowcy za zmianą art. 115a ustawy o Policji

Data publikacji: 26.03.2014

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 115a ustawy o Policji z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa ta była ostatnio przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z ustawą o Policji ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia pracy w 3-miesiecznym okresie rozliczeniowym, ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

Stosowanie przelicznika 1/30 uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu budzi jednak wątpliwości, czy w ten sposób nie ogranicza się funkcjonariuszom konstytucyjnego prawa do wypoczynku.

ZG NSZZP zwrócił się także do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie starań w kierunku zmiany art. 115a  ustawy o Policji, pozwalającej na usunięcie zapisów budzących zastrzeżenia i wątpliwości.

Zobacz także:

  1. stanowisko ZG NSZZP dotyczące art. 115a ustawy o Policji
  2. skarga na zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop