Rusza dobór do składu osobowego i dowództwa XXIV rotacji JSPP w Kosowie

Data publikacji: 13.06.2014

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje policjantów – kandydatów do służby w XXIV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), a także oficerów Policji gotowych do objęcia stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy XXIV rotacji.

Dobór do składu osobowego

Kandydat wyrażający akces wyjazdu do Kosowa w ramach JSPP w dniu złożenia raportu musi spełniać następujące kryteria:

 • legitymować się minimum 5 letnim, ciągłym stażem służby w Policji,
 • mieć ukończone 25 lat życia,
 • posiadać minimum 2 lata prawo jazdy kat. „B”,
 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie „B1” - dotyczy oficerów.

Preferencje dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań Jednostki Specjalnej Polskiej Policji:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym - „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawo jazdy kategorii „C”,
 • wzrost powyżej 180 cm.

Decyzją Komendanta Głównego Policji raporty policjantów, którzy zakończyli służbę w maju 2014 r. w ramach XXII rotacji JSPP, zostaną rozpatrzone negatywnie.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie akcesu wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce (Zał. nr 2).

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, Szkół Policji, WSPol i Biura KGP.

ETAP II – realizowany w KWP, Szkołach Policji, KGP.

Rozmowa z psychologiem. O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez wydział kadr i szkolenia właściwej KWP oraz wydział kadr KSP i właściwej szkoły Policji.

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych KGP wykonujących zadania na terenie województwa prowadzi psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 31 ppkt d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./. Kandydaci ci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP. Funkcjonariusze biur KGP pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się do Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji (tel. 125-04).

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej szkole Policji. Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego na poziomie B 1 dla oficerów Policji,
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół kwalifikacyjny.

Do III etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy nie zostali włączeni do składu osobowego XXIII rotacji JSPP po złożeniu przez nich ponownie raportu potwierdzającego chęć pełnienia służby w nowej JSPP.

Policjantów przesuniętych do składu XXIV rotacji JSPP obowiązywać będzie:

 • przestrzeganie terminów składania raportów określonych przez jednostki organizacyjne Policji,
 • ponowne przystąpienie do rozmowy z psychologiem w ramach Etapu II,
 • zgłoszenie się do Etapu III postępowania, w terminie wskazanym przez BMWP KGP, celem poddania się wywiadowi medycznemu oraz przystąpienia do rozmowy z dowódcą nowej jednostki.

Dobór na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy rotacji

Oficerowie Policji powinni spełniać następujące kryteria;

 • na stanowisko dowódcy posiadać stopień służbowy minimum podinspektora, na stanowisko zastępcy dowódcy - minimum stopień nadkomisarza,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kraju,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • roczną przerwę od ostatniego zakończenia służby w polskim kontyngencie policyjnym poza granicami kraju,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • uregulowana sytuacja rodzinna.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap I - Realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji – zgłoszenie akcesu objęcia jednego z wymienionych stanowisk przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Etap II - Realizowany w KWP, KSP, szkołach Policji i KGP – rozmowa z psychologiem - miejsce i termin spotkania oficer - kandydat na stanowisko dowódcy lub jego zastępcy uzgadnia z wydziałem kadr i szkolenia właściwej KWP, wydziałem kadr KSP lub właściwej szkoły Policji. Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych KGP wykonujących zadania na terenie województwa prowadzi psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 31 ppkt d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./), natomiast oficerowie biur KGP pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się do Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP (tel. 125-04). Adnotację o ostatecznym wyniku rozmowy (pozytywny bądź negatywny) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

ETAP III - Realizowany będzie w Komendzie Głównej Policji 29 lipca 2014 r. Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia służby, Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego – część pisemna,
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • egzamin z języka angielskiego – część ustna,
 • rozmowę kwalifikacyjną (wiedza policyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prawne regulujące udział polskiej Policji w misji w Kosowie, struktura Eulexu).

***

Załącznik nr 2

Warunki socjalne i należności finansowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngentach policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

 1. per-diem w wysokości 88 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję),
 2. dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, specjalista ds. transportu, informatyki, łączności – 47,50 PLN, szef kompanii – 52,50 PLN dziennie,
 3. ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

UWAGA!

Koszt wyżywienia w wysokości około 12 Euro dziennie funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie na miejscu stacjonowania.

Nie wykorzystanie urlopu w trakcie 6 m-cy skutkuje jego utratą (z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości).

Podróże do kraju organizowane są we własnym zakresie (obecnie autokar wynajęty przez policjantów z prywatnej firmy lub samolot linii komercyjnych).

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili oddelegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego oddelegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji.

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,
 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,
 • w kontenerze jest 12 pokojów 3 osobowych (w każdym klimatyzator),
 • świetlica, sala telewizyjna, siłownia.