Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Dobór na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XXV rotacji JSPP w Kosowie

Zamieszczony Data publikacji 13.03.2015
Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje oficerów Policji na stanowisko dowódcy – zastępcy dowódcy XXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w Kosowie.

Oficerowie Policji składający akces objęcia jednego ze stanowisk dowódczych JSPP z chwilą składania raportu powinni spełniać następujące kryteria - posiadać;

 1. na stanowisko dowódcy stopień służbowy minimum podinspektora, natomiast na stanowisko zastępcy dowódcy minimum stopień nadkomisarza,
 2. raport z poparciem odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji,
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,
 4. udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kraju,
 5. doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 6. roczną przerwę od ostatniego zakończenia służby w polskim kontyngencie policyjnym poza granicami kraju,
 7. minimum od 2 lat prawo jazdy kat „B”,
 8. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 9. uregulowaną sytuację rodzinną.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap I

Realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji – zgłoszenie akcesu objęcia jednego z wymienionych stanowisk przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

 

Etap II

Kandydaci na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy JSPP  miejsce i termin spotkania z psychologiem uzgadniają z wydziałem kadr i szkolenia właściwej KWP, wydziałem kadr KSP i właściwej szkoły Policji.

Natomiast oficerowie z komórek organizacyjnych KGP i CBŚP;

 • wykonujący zadania na terenie województwa zgłaszą się do psychologa Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./,
 • pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się odpowiednio do:

             a) Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

             b) Zespołu Wsparcia Psychologicznego  Centralnego Biura Śledczego Policji.

 (Ostateczny wynik rozmowy; „pozytywny/negatywny” psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu).

 

ETAP III

Realizowany w Komendzie Głównej Policji w dniu  19 maja 2015 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy
z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego – część pisemna,
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • egzamin z języka angielskiego – część ustna,
 • rozmowę kwalifikacyjną (wiedza policyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prawne regulujące udział polskiej Policji w misji w Kosowie, struktura Eulexu).

 

 
powrót
drukuj