Seminarium nt. przemocy ekonomicznej

Data publikacji: 02.04.2015

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja im. Heinricha Bölla zapraszają na seminarium eksperckie i okrągły stół, poświęcone problematyce przemocy ekonomicznej i konieczności wzmocnienia mechanizmów jej przeciwdziałania.

Wśród zaproszonych gości znajdują się między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, organizacje eksperckie i pozarządowe.

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia br. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych (ul. Szpitalna 5, lokal 22) w godz. 10:00 – 14:00.

Zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie partnerce lub partnerowi pracy, kontrolowanie wydatków, nie płacenie alimentów „za karę" – to tylko kilka z różnych przejawów przemocy ekonomicznej, najmniej zbadanej formy przemocy w małżeństwach i związkach nieformalnych. Używanie pieniędzy i ekonomii w przemocowej relacji to bardzo częste zjawisko, ale nadal istnieje problem ze spójnością przepisów i orzecznictwem, które pozwoliłoby na skuteczną walkę z tą formą przemocy.

Celem seminarium jest konstruktywna dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed polską administracją i systemem pomocy osobom doświadczającym przemocy, oraz na temat konkretnych propozycji odpowiedzi na potrzebę przeciwdziałania przemocy ekonomicznej, opartych na wiedzy eksperckiej i dobrych praktykach z innych krajów.

W pierwszej części seminarium podsumowane zostaną wyniki projektu badawczego „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu". Są to pierwsze w Polsce kompleksowe badania na temat przemocy ekonomicznej, uwzględniające analizę prawną, badania ilościowe oraz jakościowe.

W drugiej części seminarium odbędzie się okrągły stół – dialog między partner(k)ami społecznymi, ekspert(k)ami i przedstawiciel(k)ami administracji rządowej odnośnie najlepszych propozycji zmian, które mogłyby zostać wdrożone jako konsekwencja ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 8 kwietnia, adres: aleksandra.nizynska@isp.org.pl.

Źródło: pl.boell.org

Pliki do pobrania