Data publikacji: 28.04.2015

Komendant Główny Policji i Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zawarli porozumienie, na mocy którego strony jeszcze skuteczniej będą współdziałać w zakresie zapobiegania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej. Umowę podpisano dziś w Komendzie Głównej Policji.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie m.in.  zacieśnienie współpracy w zakresie działań operacyjnych między Policją i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Strony, wspólnie zapobiegając zagrożeniom w przestrzeni powietrznej, będą udzielać sobie pomocy, a także planować i koordynować działania. Unormowano kwestie związane z wymianą informacji o ochronie powietrznej, a także przewidziano organizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i wymianę dobrych praktyk.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie procedur o współdziałaniu w zakresie zapobiegania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej. Zostaną one opracowane przez Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP wspólnie z Dyrektorem Biura Służb Ruchu Lotniczego PAŻP.

Zdjęcia: Marek Krupa