Kolejne porozumienie dot. systemu Eurodac

Data publikacji: 09.06.2015

Komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej, przewodniczący Rady ds. Uchodźców, szef Urzędu ds. Cudzoziemców oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podpisali porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013.

Porozumienie określa tryb współpracy między właściwymi organami w zakresie realizacji ich uprawnień w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach cudzoziemców.

Porozumienie, które wejdzie w życie 20 lipca 2015 r., zapewni sprawne i efektywne współdziałanie wyznaczonych organów w zakresie właściwej realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z nim właściwe organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które są odpowiedzialne za zapobieganie, wykrywanie i ściganie przestępstw, w tym terrorystycznym, mogą kierować wnioski o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi w systemie Eurodac.

Porozumienie zawarte 1 czerwca 2015 r. jest kolejnym dokumentem, który dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia nr 603/2013.

 

Czytaj także: Porozumienie szefów służb