Konferencja szefów policji państw wydzielających siły do misji Narodów Zjednoczonych

Data publikacji: 07.06.2016

W dniach 2-3 czerwca Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych zorganizował spotkanie szefów policji państw członkowskich, wydzielających siły do misji pokojowych.  Polską Policję reprezentowali Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz zastępca dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Łukasz Wiliński.

W trakcie wizyty Komendant Główny Policji nadinsp. dr. Jarosław Szymczyk spotkał się w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ z Panem Ambasadorem Bogusławem Winidem, z którym omówił aktualne zaangażowanie naszego kraju w operacjach pokojowych ONZ. Szczególną uwagę obaj rozmówcy poświęcili aspektom dot. uczestnictwa polskich policjantów.

Wizytując Departament Operacji Pokojowych ONZ w Nowy Jorku (DPKO), komendant główny policji spotkał się z Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ Panem Ambasadorem Herve Ladsusem. Tematyka spotkania w głównej mierze odnosiła się do zwiększającego się wachlarza oczekiwań zarówno ze strony państw zaangażowanych w konflikt jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych wysyłających siły policyjne. Precyzując istotne potrzeby, Pan Ambasador w głównej mierze wskazał na konieczność udziału w misjach doświadczonych, profesjonalnych funkcjonariuszy oraz policyjnych związków taktycznych (tzw. FPU). Przedmiotem rozmowy były również kwestie odnoszące się do procedury aplikowania i pełnienia służby przez polskich policjantów w strukturach DPKO ONZ.

Głównym punktem wizyty w siedzibie ONZ był udział w całodniowej konferencji szefów policji państw członkowskich ONZ, wydzielających siły do misji pokojowych. Konferencja została podzielna na trzy panele w trakcie, których dyskutowano co do możliwości:

- dywersyfikacji charakteru zaangażowania sił policyjnych państw członkowskich,

- umożliwienia współpracy państw o podobnych potencjałach mogących wspólnie wystawić siły policyjne,

- możliwościach uczestnictwa ekspertów policyjnych w specjalnościach niszowych,

- roli sił policyjnych w zakresie pomocy i wsparcia przy prowadzeniu reform, restrukturyzacji oraz konstruowaniu nowych struktur lokalnych sił porządku publicznego,

- wzmocnieniu wśród potencjalnych uczestników misji, świadomości o obecnych metodach i trendach prowadzenia operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 

Karta NZ przewiduje, że w celu utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa na świecie, wszystkie państwa członkowskie ONZ winny „użyczyć” organizacji niezbędnych sił oraz koniecznej  infrastruktury. Polska Policja uczestniczy w misjach ONZ od 1992 roku. Służbę w strukturach ONZ pełniła m.in Jednostka Specjalna Polskiej Policji w misji UNMIK w Kosowie oraz eksperci policyjni, głównie w misjach na terenie państw byłej Jugosławii. Obecnie polscy policjanci realizują zadania na rzecz ONZ w misji pokojowej w Liberii. Obok misji ONZ funkcjonariusze polskiej policji aktywnie uczestniczą w operacjach realizowanych przez Unii Europejską w Kosowie, Afganistanie, Gruzji oraz na Ukrainie.

Misje pokojowe/obserwacyjne/operacje zarządzania kryzysowego są jednym z narzędzi dostępnych dla społeczności międzynarodowej, mającym na celu zapobieganie konfliktom zbrojnym w regionach nieustabilizowanych. Służą również odbudowie struktur państwowych i zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Ważnym elementem operacji ONZ są działania mające na celu przeprowadzenie wolnych i demokratycznych wyborów oraz ich dalsza implementacja.

Źródło: BMWP KGP