Informacyjny Serwis Policyjny

Prawie 2 miliony złotych z UE na poprawę bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim

Zamieszczony Data publikacji 07.10.2016

WFOŚiGW w Szczecinie 6 października 2016 r. zorganizował konferencję dotyczącą projektów, które uzyskały dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie. Warte prawie 2 miliony złotych projekty zrealizują: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki unijnym środkom – służby kupią nowy sprzęt, skróci się czas akcji ratowniczej, łatwiej będzie można prognozować wystąpienie zagrożeń, dotyczących zmian klimatu.

Środki na realizację zadań pochodzą z RPO WZ 2014-2020, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie – na mocy porozumienia z Zarządem Województwa - jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie inwestycji proekologicznych. Łącznie na projekty, dotyczące Gospodarki niskoemisyjnej, Ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz Naturalnego otoczenia człowieka zostanie przeznaczonych 195 milionów euro.
 
W konferencji prasowej wzięli udział: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Tomasz Zalewski – Prezes WOPR i Apoloniusz Kurylczyk – Wiceprezes WOPR oraz Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który podpisał umowy z Beneficjentami.
 
- Do tej pory Fundusz ogłosił 12 konkursów, z czego 6 zostało rozstrzygniętych. Dotyczą one gospodarki wodno-ściekowej i zwiększenia potencjału sieci energetycznych do odbioru energii z Odnawialnych Źródeł Energii. W najbliższych dniach podpiszemy 27 umów na kwotę dofinansowania ponad 42 mln zł – zapowiedział Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
 
O roli Funduszu jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 mówił Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – Bardzo cieszę się, że zdecydowaliśmy się na współpracę z Wojewódzkim Funduszem. Przyspieszenie prac jest bardzo duże i pomimo tak znaczącego zainteresowania beneficjentów konkursami, Fundusz radzi sobie bardzo dobrze – zaznaczył Marszałek Województwa.
 
Szczegółowe informacje, dotyczące projektów WOPR i KWP w Szczecinie, które zostaną dofinansowane w ramach RPO WZ 2014-2020
 
Tytuł projektu : „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim”
 
Beneficjent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WZ
Całkowita wartość projektu: 1 397 527,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 187 527,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: koniec 2017 r.
 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dzięki dofinansowaniu – zrealizuje projekt: „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim”. Jego wartość to 1 397 527,00 zł, z czego 1 187 527,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Beneficjent, aby ograniczyć niekorzystne skutki powodzi i podtopień, zamierza w ramach projektu stworzyć 5 systemów:

- System Zarządzania Organizacją w Terenie - aplikację webową, wykorzystującą dane o rozmieszczeniu ratowników z możliwością dostępu z dowolnego miejsca na świecie;
- System Wczesnego Ostrzegania przed Powodzią  - dynamiczne mapy, które pozwolą wykonywanie obliczeń i tworzenie scenariuszy wzrostu poziomu morza wyliczanych co 5 centymetrów,
- System Komunikacji i Łączności – poprzez zainstalowanie 14 stacji retransmisyjnych – przemienników, zakup 36 radiotelefonów z antenami GPS, konsoli dyspozytorskiej z rejestratorem rozmów, a także przekazanie w dyspozycję 13 Grupom Interwencyjnym WOPR 63 radiotelefonów przenośnych,
- System Informacji Przestrzennej Optymalizacji Sił i Środków – część serwerową
w postaci bazy danych oraz część w postaci aplikacji pozwalającej na przeglądanie, edycję i wizualizację zapisanej w ten sposób informacji,
- System Edukacji Powodziowej – poprzez kursy i szkolenia e-learningowe, dzięki którym ratownicy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, a także organizację konkursów dla szkół i mieszkańców regionu.
Zaproponowane przez WOPR Województwa Zachodniopomorskiego dynamiczne prognozowanie obszarów zagrożonych powodzią to rozwiązanie innowacyjne w skali całego kraju. Stworzenie systemu nie tylko pozwoli na znaczne skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych, ale także zwiększy szanse na uratowanie życia. System Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim będzie gotowy do końca przyszłego roku.
 
Tytuł projektu : „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe
wywołane zmianami  klimatu KWP w Szczecinie”
 
Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Całkowita wartość projektu: 546 448,33 zł
Kwota dofinansowania: 464 481,07 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: koniec 2016 r.
 
Projekt zakłada, że do końca 2016 roku powstanie Regionalny system prewencji na zagrożenia wywołane zmianami klimatu. Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze zapobieganie zagrożeniom, co korzystnie wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
 
Dofinansowanie dla KWP w Szczecinie zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, między innymi: namiotów pneumatycznych, masztów oświetleniowych, agregatów prądotwórczych, stacji meteorologicznych, oprogramowania przebiegu sytuacji pogodowo-hydrologicznej, laptopów, zestawów systemów ciągłej łączności oraz drona. Z nowych urządzeń skorzystają funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, a także Komend w Szczecinie, Koszalinie, Świnoujściu, Goleniowie, Stargardzie i  Gryfinie. Sprzęt będzie wykorzystywany m. in. przy występowaniu zagrożeń takich jak: powodzie, osuwiska, wichury, zamiecie śnieżne czy pożary lasów. Dzięki temu o ponad 37% skróci się czas akcji ratowniczej na miejscu wystąpienia zagrożenia. Ponadto projekt ma również charakter prewencyjny, a więc pomoże zapobiegać i przewidywać zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatu, powodując ograniczenie zniszczeń. Jego realizacja pozwoli na skuteczne prognozowanie pożarów i powodzi poprzez monitoring, przetwarzanie danych, a także sprawniejszą koordynację działań służb podczas wystąpienia konkretnego zagrożenia.

Żródło: www.wfos.szczecin.pl

 

  • Konferencja prasowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotycząca projektów, które uzyskały dofinansowanie z RPO
  • Konferencja prasowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotycząca projektów, które uzyskały dofinansowanie z RPO
  • Konferencja prasowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotycząca projektów, które uzyskały dofinansowanie z RPO
 
powrót
drukuj