Informacyjny Serwis Policyjny

WSPol w Szczytnie w hołdzie śp. Władysławowi Stasiakowi

Zamieszczony Data publikacji 11.10.2016

Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA i Barbara Stasiak dokonali uroczystego nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji, Komendant-Rektor WSPol, Komendanci Szkół Policji, przedstawiciele Duchowieństwa odsłonięto również tablicę upamiętniającą byłego szefa MSWiA.

11 października 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczczono pamięć osoby zasłużonej dla służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, osoby zasłużonej dla Polskiej Policji. Uczczono pamięć patrioty, człowieka, który swoje życie zawodowe poświęcił służbie na rzecz administracji rządowej i samorządowej – śp. Władysława Stasiaka.

W gmachu Biblioteki szczycieńskiej Uczelni Pan Wiceminister Jarosław Zieliński oraz Pani Barbara Stasiak, w asyście pocztów sztandarowych Komendy Głównej Policji i Wyższej Szkoły Policji, w obecności Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół Policji, duchowieństwa, przedstawicieli administracji, kadry, pracowników oraz studentów WSPol, przedstawicieli szkół wyższych oraz zaproszonych gości, dokonali uroczystego nadania auli wykładowej imienia Władysława Stasiaka, a także odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej przez Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińskiej – Jego Ekscelencję dra Edmunda Piszcza.

Podczas uroczystości przypomniano osiągnięcia oraz dorobek Władysława Stasiaka.

Jako pierwsza głos zabrała wdowa po sp. Władysławie Stasiaku – Barbara Stasiak:

„Wielce Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest to dla mnie bardzo ważna chwila, bardzo ważny moment – upamiętnienia mojego męża – Władysława Stasiaka. Akurat tutaj, w miejscu, gdzie kształcone są kadry policji, formacji –  którą bardzo sobie cenił. Nie waham się powiedzieć – którą ukochał i docenił jej znaczenie w systemie bezpieczeństwa kraju. Bardzo cenił Policję, cieszył się, że społeczeństwo darzy ją zaufaniem. Teraz wiemy, że coraz wyższym.

Wiele czasu i energii poświęcał na prace i stworzenie koncepcji, o których teraz była mowa – programu „Razem bezpieczniej”, ale też ustawy o modernizacji służb mundurowych, która miała zapewnić środki finansowe na reformę, na sprzęt oraz, co było ważne też dla niego, na  funkcjonariuszy, których los leżał mu na sercu. Los każdego policjanta był dla niego tak samo ważny. Bardzo starał się o to, by policjanci mogli godnie pełnić swoją służbę, która jest niebezpieczna i odpowiedzialna.

Bardzo dziękuje za tę inicjatywę, za tę chwilę upamiętnienia mojego męża. Wierzę w to mocno, że patrzy teraz z góry z satysfakcją  i ceni to, że wszyscy, którzy tutaj przyjdą, także studenci, będą pamiętać o nim i o jego dziele”.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA – Pan Jarosław Zieliński:

Władysław Stasiak, którego znałem osobiście, z którym współpracowałem przez parę lat zasłużył całym swoim życiem choć krótkim bo przerwanym przedwcześnie, na to żeby o nim pamiętać, i żeby uczynić z naszej postawy, z naszego działania, to co wynika z jego wzoru – on powinien być dla nas wzorem, wzorem służby Polsce. […] Człowiek starannie wykształcony, człowiek, który potrafił nawet w najtrudniejszych chwilach i okolicznościach znajdować rozwiązania, rozwiązania dobre dla Polski. To był człowiek, który potrafił ze wszystkimi rozmawiać, szanował rożne poglądy i postawy, ale sam swoje miał jednoznaczne i potrafił je bronić i zgodnie z nimi postępować […]”.

Po uroczystym nadaniu auli wykładowej im. Władysława Stasiaka zaproszeni goście wzięli udział w Inauguracji roku akademickiego 2016/2017, a także promocji na pierwszy stopień oficerski Policji.

Władysław Stasiak – szef MSWiA

Władysław Stasiak urodził się 15 marca 1966 r. we Wrocławiu w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. W latach 80. XX wieku W. Stasiak jeszcze jako licealista angażował się w walkę z komunizmem. W roku 1981 na fali posierpniowych przemian zakładał Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej (UKOS) i „wydawał” satyryczną gazetę New Old Times. Podczas studiów na Wydziale Historii Uniwersytetu Wrocławskiego działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, współorganizował strajki studenckie, współredagował pismo „Akces”.

Studia ukończył w 1989 r. Po nich przez dwa lata był asystentem w Katedrze Historii Starożytnej na Wydziale Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nad pracę naukową przedłożył jednak czynny udział w budowaniu wolnej Polski. Przekonany o tym, że w państwie ważną rolę odgrywa profesjonalna administracja zdał egzaminy do wzorowanej na elitarnej École Nationale d’Administration Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Szkoła dawała szansę poznania, jak funkcjonują najlepsze instytucje w państwach demokratycznych. W 1992 r. W. Stasiak trafił na staż do Dyrekcji Generalnej francuskiej policji w tamtejszym MSW, tam w ramach wizyt studyjnych obserwował pracę policyjnych formacji — od policji kryminalnej po jednostkę odpowiedzialną za przebieg demonstracji. Wiele lat później w 2000 r. miał szansę oglądania, jak działają instytucje, zapewniające bezpieczeństwo w Stanach Zjednoczonych. Na zaproszenie Kongresu brał udział w programie studyjnym na temat bezpieczeństwa.

W 2002 r. W. Stasiak został zastępcą prezydenta m.st. Warszawy. Współpracując z śp. prof. Lechem Kaczyńskim ówczesnym prezydentem Warszawy odpowiadał m.in. za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie. W powszechnej opinii to dzięki niemu Warszawa stała się miastem zdecydowanie bardziej bezpiecznym. Wiele rozwiązań wówczas wprowadzonych przez niego funkcjonuje w mieście do dziś.

W 2005 r. został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nadzorował pracę Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. To dzięki jego profesjonalizmowi weszła w życie ustawa o modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dla Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oznaczało to stworzenie godnych warunków do skutecznego działania — zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu, a także wzrost uposażeń funkcjonariuszy.

Jako szef MSWiA był twórcą Programu „Razem bezpieczniej”. Władysław Stasiak tak mówił o programie: Program „Razem bezpieczniej” to program obywatelskiej przestrzeni, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości życia i stabilizacji. (…) To jeden z programów budowy społeczeństwa obywatelskiego, jeden z programów budowy jakości życia w Polsce, zaufania społecznego i zaufania do instytucji publicznych.

W roku 2006 r. W. Stasiak został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pełnił też funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rok później powrócił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji już jako minister. Pod jego kierownictwem wzorowo zakończyły się przygotowania do wejścia do strefy Schengen. Polskie służby otrzymały za to najwyższe oceny Komisji Europejskiej.

Po wyborach parlamentarnych w 2007 r. W. Stasiak powrócił na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmował się sprawami najważniejszymi dla bezpieczeństwa Polski — nową koncepcją strategiczną NATO, bezpieczeństwem energetycznym, tarczą antyrakietową. Kierowane przez niego BBN sporządzało analizy na temat zagrożenia terrorystycznego, cyberterroryzmu, wyzwań migracyjnych. Biuro recenzowało także rządowe prace nad profesjonalizacją armii.

Na początku 2009 r. został zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, natomiast pół roku później w lipcu 2009 r. szefem Kancelarii.

Przywiązywał wielką wagę do polityki historycznej, troszczył się o budowę demokracji lokalnej w małych ojczyznach. To jego pomysłem był konkurs dla prasy lokalnej, promujący niezależność i dociekliwość dziennikarską „Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej”. Cechowały go romantyzm w określaniu celów i trzeźwość w dobieraniu metod oraz odwaga we wdrażaniu w życie tego, co inni uważali za nierealne. Potrafił wyłuskiwać główne problemy, przedstawiać je dobitnie i przekonująco. Miał rzadką umiejętność zjednywania sobie ludzi, godzenia ich racji ponad podziałami dla dobra publicznego. Ten styl pracy, skuteczność i ideowe zaangażowanie Władysława Stasiaka budziły uznanie w wielu środowiskach. GROM przyznał mu honorową odznakę, kombatanci swoje zaufanie okazali, przyjmując go w poczet honorowych członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wrocław i Dolny Śląsk uczynili go swym honorowym obywatelem, władze stolicy przyznały wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Warszawy". Szacunek zdobywał także poza granicami kraju. Szczególnie cenił sobie Order Narodowy Zasługi, którym rząd Francji uhonorował go za wkład w rozwój stosunków polsko-francuskich.

Został też odznaczony portugalskim Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. Pośmiertnie Prezydent RP przyznał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zginął tragicznie w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Źródło: WSPol Szczytno

 

  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
  • uroczystość nadania auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie imienia Władysława Stasiaka
 
powrót
drukuj