Komunikat nr 2/2016 cz. 3

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2016 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji nadkom. Urszulę Chełstowską-Ogrodowicz – Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji.