Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2020.66
Ogłoszony: 30.12.2020

Pliki do pobrania