Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2021.105
Ogłoszony: 15.10.2021

Pliki do pobrania