Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 DZ. URZ. 2022.46
Ogłoszony: 14.01.2022

 

Pliki do pobrania