Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 DZ. URZ. 2022.156
Ogłoszony: 24.03.2022

Pliki do pobrania