Zarządzenie nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2022.164
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania