Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze ekonomicznym, w szczególności specjalizujących się w tematyce oszustw podatkowych

Data publikacji: 28.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze ekonomicznym, w szczególności specjalizujących się w tematyce oszustw podatkowych – „Missing trader intra community fraud”. Szkolenie odbędzie się w Słowacji (Bratysława) w dniach 10 – 13 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci funkcjonariusze organów egzekwowania prawa i organów skarbowych, zajmujący się sprawami/prowadzący śledztwa związane z przestępczością ekonomiczną, a zwłaszcza odnoszące się do oszustw podatkowych (VAT/TAX). Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP lub CBŚP nie będą uwzględniane.