Szkolenie CEPOLu dla ekspertów realizujących działania w ramach JIT

Data publikacji: 04.08.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów realizujących działania w ramach JIT – „JOINT INVESTIGATION TEAM LEADERSHIP”. Szkolenie odbędzie się we Francji (Lyon) w dniach 09 - 13 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia jak wspomniano powyżej, stanowić będą osoby (funkcjonariusze Policji, sędziowie, prokuratorzy) realizujące działania w ramach JIT, przedstawiciele organów ścigania prowadzący postępowania przygotowawcze w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KG i CBŚP nie będą uwzględniane.