Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie przepływu migracji - zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych na śródziemnomorskich szlakach Bałkanów Zachodnich

Data publikacji: 04.08.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie przepływu migracji - zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych na śródziemnomorskich szlakach Bałkanów Zachodnich - „Migration flows – combating OCGs on Western Balkans routes”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 14 – 17 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (wyżsi oficerowie m. in. organów ściągania, agencji UE, INTERPOL-u) zajmujący się w szczególności kwestiami imigracji i zwalczania przemytu migrantów. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 22 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KG i CBŚP nie będą uwzględniane.