Szkolenie CEPOLu (online) w zakresie strategicznego zarządzania wobec sprawców seksualnego wykorzystania dzieci

Data publikacji: 01.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie strategicznego zarządzania wobec sprawców seksualnego wykorzystania dzieci – „Strategies in managing child sex offenders”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 13-15 grudnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą osoby (funkcjonariusze Policji, prokuratorzy) realizujące działania w obszarze przestępstw seksualnych z wykorzystaniem dzieci. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji nie będą uwzględniane.