Szkolenie CEPOLu "Preventing Attacks on Critical Infrastructures"

Data publikacji: 19.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania ataków terrorystycznych i ekstremistycznych, pn. "Preventing Attacks on Critical Infrastructures". Szkolenie odbędzie się we Francji (Paryż) w dniach 13 - 17 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa odpowiedzialni za planowanie oraz zarządzanie działaniami, mającymi na celu zwalczanie terroryzmu zwłaszcza przed atakami na obiekty infrastruktury krytycznej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP, BOA KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.